error
  • XML Parsing Error at 1:247. Error 73: > required
ხუმრობები
პრეზიდენტობა
უკაცრავად, ცენტრალური საარჩევნო კომისიაა? - დიახ. - პრეზიდენტობა მინდა! - გიჟი ხარ? - ეგ აუცილებელი მოთხოვნაა?
შინაგანაწესი

კერძო სამართლის იურიდიული პირი

შპს „ალექსანდრე ღურწკაიას
გიმნაზია- ჯიჯი“

შინაგანაწესი

ზუგდიდი
2014

თავი I. ზოგადი დებულებები

მუხლი 1. შინაგანაწესის სამართლებრივი საფუძვლები
შინაგანაწესი შედგენილია ,,საქართველოს კონსტიტუციის”, „სამოქალაქო კოდექსის“, ,,შრომის კოდექსის”, ,,ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის’’, საქართველოს კანონების: ,,ზოგადი განათლების შესახებ”, “მეწარმეთა შესახებ", შპს „ალექსანდრე ღურწკაიას გიმნაზიის“ წესდების, დებულების, მოსწავლის ქცევის კოდექსის, მასწავლებლის ეთიკის კოდექსის, დირექტორის ეთიკის კოდექსისა და სხვა ნორმატიული აქტების საფუძველზე.

მუხლი 2. შინაგანაწესის მიზნები
1. წინამდებარე შინაგანაწესი წარმოადგენს გიმნაზიის მარეგლამენტირებელ დოკუმენტს. მისი მიზანია განსაზღვროს:
ა) გიმნაზიის შიგნით მოქმედი სამართლებრივი რეგულაციების სისტემა;
ბ) სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის ეფექტურად მართვის მექანიზმები;
გ) სასწავლო პროცესის მონაწილეთა უფლებამოსილება და ვალდებულებები;
დ) გიმნაზიასა და მოსწავლეთა მშობლებს (ან მათ კანონიერ წარმომადგენლებს) შორის ურთიერთობათა პირობები.
2. შინაგანაწესმა, რომლის საფუძველზეც ხდება სასწავლო პროცესის წარ¬მართ¬ვა, შრომის ორგანიზაციის სწორად დაგეგმვა, ხელი უნდა შეუწყოს ყველა დაინტერესებულ მხარეს შორის ნდობისა და თანამშრომლობის ატმოსფეროს ჩამოყალიბებას, მისი მიზანია ასევე, რომ სასკოლო პირობებში განავითაროს თვითდისციპლინა და მოქალაქეობრივი დამოკიდებულება, პასუხისმგებლობის გრძნობა.
მუხლი 3. შინაგანაწესით გაუთვალისწინებელ საკითხთა რეგულირება
გიმნაზიის თანამშრომელთა დასაქმებისა და შრომის პირობები, ასევე მოსწავლეთა და მათ კანონიერ წარმომადგენელთა შორის ურთიერთობები, რომლებიც არ რეგულირდება მხარეებს შორის გაფორმებული ხელშეკრულებით, ან წინამდებარე შინაგანაწესით, რეგულირდება საქართველოს მოქმედი შრომისა და სხვა კანონმდებლობით.
მუხლი 4. შინაგანაწესის დანართი
შინაგანაწესის ორგანულ ნაწილს წარმოადგენს ქვემოთ ჩამოთვლილი სამართლებრივი დოკუმენტები:
ა) მოსწავლის ქცევის კოდექსი;
ბ) მასწავლებლის ეთიკის კოდექსი;
გ) დირექტორის ეთიკის კოდექსი;
დ) პედაგოგის პროფესიული სტანდარტი;
ე) შრომითი ხელშეკრულებები;
ვ) თანამდებობრივი ინსტრუქციები;

თავი II. თანამშრომელთა შერჩევის, მიღებისა და გათავისუფლების წესი

მუხლი 5. თანამშრომელთა მიღება
1. გიმნაზიის მისიის, გეგმებისა და პროგრამების შესაბამისად დირექტორი განსაზღვრავს კადრებზე სამომავლო მოთხოვნებს, ახდენს პერსონალის დაგეგმვას, ადგენს და დამფუძნებელთან ათანხმებს საშტატო განრიგს.
2. არსებულ ვაკანსიაზე შესაბამისი კვალიფიკაციის კადრების შერჩევა და საშვებია
ა) თანამშრომლის თანამდებობიდან თანამდებობაზე გადაყვანა-დაწინაურებით შეფასების შედეგების საფუძველზე,
ბ) შესაბამისი კვალიფიკაციი სკანდიდატის მოწვევით
გ) კონკურსის გამოცხადებით
3. კონკურისას საჯაროდ ვრცელდება ინფორმაცია ვაკანტური თანამდებობის შესახებ.
საკონკურსო განცხადებაში მიეთითება ვაკანტური თანამდებობა, საკვალიფიკაციო მოთხოვნები, კონკურსის პირობები, წარსადგენი დოკუმენტები და ვადები.
4. თანამშრომელთა საკონკურსო შერჩევისათვის იქმნება კომისია, რომლის შემადგენლობას განსაზღვრავს დირექტორი ბრძანების საფუძველზე.
5. პრეტენდენტები ავსებენ და წარადგენენ სააპლიკაციო-სარეგისტრაციო ფორმასა და შესაბამის დოკუმენტაციას, რომლის ანალიზისა და შეფასების საფუძველზე შეირჩევა ერთი ან რამდენიმე კანდიდატი, ვისთანაც ტარდება გასაუბრება. დამატებით დასაშვებია ტესტური და ან სადემონსტრაციო შემოწმება.
7. კანდიდატი ვალდებულია დამსაქმებელს აცნობოს ნებისმიერი გარემოების შესახებ, რომელმაც შეიძლება ხელი შეუშალოს მას სამუშაოს შესრულებაში ან საფრთხე შეუქმნას დამსაქმებლის ან მესამე პირის ინტერესებს.
8. ადმინისტრაციას უფლება აქვს შეამოწმოს კანდიდატის მიერ წარდგენილი ინფორმაციის სისწორე და უფლებამოსილია მოიპოვოს ის ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ, რომელიც ესაჭიროება მისი დასაქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მისაღებად. მოპოვებული ინფორმაცია კანდიდატის შესახებ და კანდიდატის მიერ წარდგენილი ინფორმაცია არ შეიძლება იყოს ხელმისაწვდომი სხვა პირთათვის კანდიდატის თანხმობის გარეშე, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. კანდიდატს უფლება აქვს გამოითხოვოს მის მიერ წარდგენილი დოკუმენტები, თუ მასთან დამსაქმებელმა არ დადო შრომითი ხელშეკრულება.
9. სამუშაოდ მიიღება ის კანდიდატი, რომელიც უკეთ აკმაყოფილებს საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს.
10. თუ ვაკანსია კანონმდებლობით დადგენილი წესით არ შეივსო, განსაზღვრული ვადით, შესაბამისი ვაკანსიის შევსებამდე შეიძლება დასაქმდეს პირი, რომელსაც არ აქვს მოპოვებული უფლება კანონით დადგენილი წესით.
11. გიმნაზიაში სამუშაოდ მიღებულ ყველა თანამშრომელთან დირექტორი აფორმებს ხელშეკრულებას, რომელშიც უნდა აღინიშნოს თანამდებობა, თანამდებობრივი სარგო, სამუშაო დრო და ადგილი, უფლებამოსილება- ვალდებულებები და დავის წარმოშობის შემთხვევაში-- გასაჩივრების მექანიზმები.
12. ახალ თანამშრომლებთან, გარდა მოწვეული თანამშრომლებისა, როგორც წესი, ხელშეკრულება ფორმდება გამოსაცდელი ვადით, არაუმეტეს ექვსი თვისა, ხოლო ამ ვადის გასვლის შემდეგ, თუ შედეგი დამაკმაყოფილებელია, იდება შრომითი ხელშეკრულება განსაზღვრული ვადით.
13. შრომითი ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადის გასვლის შემდეგ ხელშეკრულების გაგრძელება წარმოებს უშუალო ხელმძღვანელის მიერ შევსებული შეფასებისფორმის საფუძველზე, რომელსაც ამტკიცებს დირექტორი. ადმინისტრაცია არ არის ვალდებული ავტომატურად გააგრძელოს შრომითი ხელშეკრულების ვადა.
14. ხელშეკრულებას უნდა დაერთოს თანამდებობრივი ინსტრუქცია/სამუშაოს აღწერილობა, რომელიც უნდა შეიცავდეს თანამდებობაზე მყოფი პირის მოვალეობებსა და მის მიმართ წაყენებულ მოთხოვნებს.
15. ადმინისტრაცია უფლებამოსილია, ბრძანების საფუძველზე, პროფესიული და ოსტატების მიზნით, კონკრეტულ პირთა ნშეთანხმებით, შტატგარეშე იყოლიოს რეზერვი ან მაძიებელი (,,სტაჟიორი”).
16. თამანშრომლის მიღებისას ადმინისტრაცია ვალდებულია:
ა) გააცნოს მას შინაგანაწესი, ასევე ისტორია, სტრუქტურა, დებულებები, და თანამშრომლები
ბ) ინსტრუქტაჟი ჩაუტაროს შრომის დაცვის, უსაფრთხოების ტექნიკის, სანიტარიისა და ჰიგიენის, ხანძარსაწინააღმდეგო უსაფრთხოების საკითხებისა და ბავშვთა სიცოცხლისა დაჯანმრთელობის დაცვის შესახებ.
17. თანამშრომელი თანხმობას აღნიშნული პირობებისგაცნობისა და შესაბამისად განხორციელებისათვის ადასტურებს საკუთარი ხელისმოწერით ხელშეკრულებაზე.
18. იმ შემთხვევაში თუ თანამშრომელს თავისი საქმიანობიდან გამომდინარე გადაეცემა სკოლის გარკვეული ქონება მასთან ფორმდება დამატებით – მატერიალური პასუხისმგებლობის შესახებ ხელშეკრულება.
19. თითოეულ თანამშრომელზე იხსნება პირადი საქმე, რომელშიც ინახება სააპლიკაციო ფორმა, პირადობისა და განათლების კვალიფიკაციის, პროფესიული მომზადების და სერტიფიცირების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები; სამედიცინო დასკვნა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ; ცნობა ნასამართლობის შესახებ; შეთავსების შემთხვევაში ცნობა ძირითადი სამუშაო ადგილიდან დაკავებული თანამდებობისა და მუშაობის გრაფიკის მითითებით, შრომის წიგნაკი (არსებობის შემთხვევაში); სამუშაოზე დანიშვნის, გადაყვანის, წახალისების და გათავისუფლების შესახებ ბრძანებათა ასლები. პირადი საქმე სკოლაში ინახება მუშაკის განთავისუფლების შემდეგ ხუთი წლის განმავლობაში.
20. შრომითი ხელშეკრულებით შესაძლებელია შეიზღუდოს დასაქმებულის უფლება, შეასრულოს სხვა სამუშაო, თუ ასეთი სამუშაოს შესრულებამ შეიძლება ხელი შეუშალოს მის ძირითად სამუშაოსთან დაკავშირებული მოვალეობების შესრულებას ან/და თუ პირი, რომლისთვისაც უნდა შესრულდეს შეთავსებითი სამუშაო, დამსაქმებლის კონკურენტია.

მუხლი 6. თანამშრომელთა პროფესიული განვითარება
1. თანამშრომელთა პროფესიული განვითარებისათვის გიმნაზია:
ა) ხელს უწყობს თანამშრომელთა მონაწილეობას სხვასაგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ მოწყობილ სემინარებში;
ბ) ამარაგებს თანამშრომლებს მეთოდური ლიტერატურით და პერიოდული გამოცემებით;
გ) ატარებს ყოველწლიურ სემინარებს სკოლის ყველა პედაგოგის მონაწილეობით, იწვევს ამ სემინარებზე სასკოლო სახელმძღვანელოთა ავტორებს და განათლების სხვა კომპეტენტურ და საინტერესო პიროვნებებს;
დ) საერთაშორისო კონტაქტების ფარგლებში აგზავნის მასწავლებლებს კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გამოცდილების გაზიარებისათვის;
ე) ხელს უწყობს სასერთიფიკაციო პროგრამებში თანამშრომელთა მონაწილეობას

მუხლი 7. სამუშაოდან დათხოვნა
1. შრომითი ურთიერთობის შეცვლა, შეჩერება და შეწყვეტა ხდება ხელშეკრულებისა და მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად
2. თუ შრომითი ხელშეკრულების ვადა გავიდა, მაგრამ, სამუშაოს ხასიათიდან გამომდინარე, მუშაობის დაუყოვნებლივ შეწყვეტა მნიშვნელოვან ზიანს გამოიწვევს და საფრთხეს შეუქმნის ადამიანის ჯანმრთელობას, დასაქმებული ვალდებულია გააგრძელოს მუშაობა, სანამ ასეთი ვითარება არ დასრულდება, ხოლო დამქირავებელი ვალდებულია მისცეს მას შრომის ანაზღაურება.

თავი III. სამუშაო პირობები და რის რეჟიმი

მუხლი 8. სამუშაო დრო
1. სამუშაო დრო წარმოადგენს კალენდარული დროის ნაწილს, რომლის განმავლობაშიც მომსახურე ვალდებულია განახორციელოს სამსახურებრივი უფლება-მოვალეობები.
2. თუ შრომითი ხელშეკრულებით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული, დამსაქმებლის მიერ განსაზღვრული სამუშაო დროის ხანგრძლივობა, რომლის განმავლობაშიც დასაქმებული ასრულებს სამუშაოს, არ უნდა აღემატებოდეს კვირაში 41 საათს. უქმე დღეების წინ მუშაობის ხანგრძლივობა მცირდება ერთი საათით. სამუშაო დროში არ ითვლება შესვენების და დასვენების დრო.
3. სასწავლო პროცესი წარიმართება დირექტორის მიერ დამტკიცებული განრიგით.
გაკვეთილების ცხრილს, დღის რეჟიმსა და სამუშაო დღის ხანგრძლივობას თითოეული მუშაკისათვის ამტკიცებს სკოლის დირექტორი. დირექტორი უფლებამოსილია მოწვეულ პედაგოგებისთვის გაითვალისწინოს „მცოცავი“ ან „ინტენსიური“ გრაფიკი. გაკვეთილების ცხრილისა და სამუშაო გრაფიკის თვითნებურად შეცვლა დაუშვებელია.
4. თათბირზე, კათედრისა და პედაგოგიური საბჭოს სხდომაზე დასწრება სავალდებულოა.
5. პედაგოგთა კვირეული სამუშაო დრო განისაზღვრება მათი საგაკვეთილო საათობრივი დატვირთვის შესაბამისად ფორმულით: კვირეული დატვირთვა გამრავლებული ორზე. არასაგაკვეთილო დრო ეთმობა გაკვეთილისათვის მოსამზადებას, შემაჯამებელი შედეგების შედგენას, საპროექტო საქმიანობას. პედაგოგის პროფესიული განვითარებისა და დაოსტატების მიზნით დახარჯული დრო (პროფესიული განვითარების აკრედიტებული პროგრამები) შეიძლება ჩაითვალოს სამუშაო დროდ.
6. პედაგოგი ვალდებულია სამუშაო ადგილზე გამოცხადდეს გაკვეთილის დაწყებამდე 15 წუთით ადრე და დარჩეს წინა პუნქტის შესაბამისად, ყოველდღიური საათობრივი ნორმატივის გათვალისწინებით.
7. ადმინისტრაციისა და თანამშრომლის შეთანხმებით სამუშაოსა და დაფინანსების სპეციფიკიდან გამომდინარე როგორც სამუშაოზე მიღებისას, ისე შემდეგაც შეიძლება დაწესდეს არასრული სამუშაო დღე ან არასრული სამუშაო კვირა. ამ შემთხვევაში შრომის ანაზღაურება ხდება ნამუშევარი დროის პროპორციულად.
8. ზეგანაკვეთური მუშაობა, როგორც წესი არ არის დაშვებული. სამუშაო დროის დაწესებული ხანგრძლივობის დამთავრების შემდეგ თანამშრომელს დირექციასთან შეთანხმებით საკუთარი სურვილით შეუძლია სამუშაოზე დარჩენა, თუ ის ითავსებს სხვა თანამდებობას, და/ ან ჩართეულია დამატებით პროგრამაში.
9. სამუშაოზე გამოცხადება სისტემატურად აღირიცხება დირექციის მიერ. სამუშაოზე გამოცხადების აღრიცხვის ჟურნალის წარმოებაზე პასუხისმგებელი პირი აფიქსირებს თანამშრომლის სამუშაოზე მოსვლასა და წასვლას, რასაც ხელმოწერით ადასტურებს თანამშრომელი. სამუშაოზე გამოცხადები საღრიცხვის ჟურნალის საფუძველზე პასუხისმგებელი პირი უზრუნველყოფს სამუშაო დროის ყოველდღიურ აღრიცხვას ყოველკვირეული და ყოველთვიური შეჯამებით.

მუხლი 9. შესვენებისდრო. დასვენებისადაუქმედღეები
1. სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე თანამშრომლებს შეუძლიათ გამოიყენონ შესვენება ერთი საათის ხანგრძლივობით, რომელიც არ შედის სამუშაო დროში.
2. საერთო დასვენების დღე არის შაბათიდაკვირა. ექვსდღიანი სამუშაო კვირის შემთხვევაშიკი –კვირა.
3. დასვენების დღეები განსაზღვრულია საქართველოს “შრომისკოდექსით” დადგენილი დღეების მიხედვით.

მუხლი 10. სამუშაო პერიოდი და შვებულება
1. სამუშაო პერიოდი განისაზღვრება 1 სექტემბრიდან-1 ივლისამდე. გიმნაზია იმ პედაგოგებს, რომლებსაც გაუგრძელდება ხელშეკრულება ახალი ვადით, აძლევს ხელფასიან შვებულებას 1 ივლისიდან- 1 აგვისტომდე და უხელფასოს 1 აგვისტოდან-1 სექტემბრამდე.
2. ოჯახური პირობების ან სხვა საპატიო მიზეზის გამო დირექტორის ნებართვით თანამშრომელს შეიძლება მიეცეს მოკლევადიანი უხელფასო შვებულება.
3. შვებულება ახალშობილის შვილად აყვანის, ორსულობისა და მშობიარობის გამო განისაზღვრება გიმნაზიის ინტერესების გათვალისწინებით საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის დაცვით.

მუხლი 11. შრომის ანაზღაურება
1. შრომის ანაზღაურების ოდენობა და გადახდის წესი განისაზღვრება შრომით ხელშეკრულებაში.
2. ხელფასის დონეს განსაზღვრავს სამუშაოს მოცულობა, ხარისხი, თანამშრომლის კვალიფიკაცია, გამოცდილება და შეფასების შედეგები.
3. თვიური ანაზღაურება სამუშაო დროის ნორმალურ ხანგრძლივობაზე გათვლით არ შეიძლება იყოს საარსებო მინიმუმზე ნაკლები.
4. ხელფასის სიდიდე მკაცრად კონფიდენციალური ინფორმაციაა და მის შესახებ მსჯელობა შეიძლება მხოლოდ დირექტორთან.
5. ხელფასის წლიური გადასინჯვა ეყრდნობა ინდივიდუალური მუშაობის შეფასებას და სკოლის ბიუჯეტის შედეგებს წლის განმავლობაში.
6. თანამშრომლებს, რომლებიც ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ძირითად სამუშაოსთან ერთად ასრულებენ დამატებით სამუშაოს სხვა თანამდებობის მიხედვით შეიძლება მიეცეს დანამატი.
7. ანაზღაურებისა და დანამატის გაცემა ხდება ბიუჯეტის ანაზღაურების ფონდის ფარგლებში ხელშეკრულების შესაბამისად დირექტორის მიერ დამტკიცებული სარგოების მიხედვით შესრულებული სამუშაოსა და აღრიცხული სამუშაო დროის პროპორციულად.
8. თანამშრომლის ბრალით გამოწვეული მოვალეობის შეუსრულებლობა და მოცდენის დრო არ ნაზღაურდება. მოვალეობის ხარისხიანად და დროულად შეუსრულებლობის ობიექტურ გარემოებათა არსებობის შემთხვევაში თანამშრომელი ვალდებულია დაუყოვნებლივ შეატყობინოს უშუალო ხელმძღვანელს ამის შესახებ.
9. შესრულებული სამუშაოს საზღაური, როგორც წესი გაიცემა თვეში ერთხელ, ყოველი მომდევნო თვის პირველ კვირას თანამშრომლის პირად ანგარიშზე სახელფასო თანხის ჩარიცხვის გზით. თანამშრომლის განცხადების საფუძველზე დასაშვებია თანხის ავანსად გაცემა.
10. თანამშრომელს ხელფასის გაცემისას დაექვითება საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადი.
11. დირექტორს უფლება აქვს დაქვითოს თანამშრომლის შრომითი ანაზღაურებიდან ზედმეტად გაცემული თანხა ან ნებისმიერი სხვა თანხა, რომელიც შრომითი ურთიერთობიდან გამომდინარე, თანამშრომელს გიმნაზიისათვის აქვს გადასახდელი.

მუხლი 12. მივლინება
სამსახურებრივ მივლინებაში გაგზავნილ თანამშრომლებს აუნაზღაურდებათ სამივლინებო (სადღეღამისო, მგზავრობისადაბინის) ხარჯები, რომელიც გაიცემა ავანსად დადგენილი ოდენობით.

მუხლი 13. შრომის პირობები
1. დირექცია ვალდებულია მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად უზრუნველყოს უსაფრთხო და ჯანსაღი სამუშაო გარემოს უფლება
2. დირექცია უფლებამოსილია მოთხოვოს მოსწავლეს და მასწავლებელს გაიარონ სამედიცინო შემოწმება დაავადებებზე, ალკოჰოლზე, ნარკოტიკებზე.

თავი IV. მოსწავლეთა მიღების, კლასიდან-კლასში გადაყვანის, გიმნაზიიდან დათხოვნისა და გარიცხვის პირობები

მუხლი 14. მოსწავლეთა რიცხოვნობის განსაზღვრისა და მოსწავლეთა ჩარიცხვის წესი
1. გიმნაზიაში ჩასარიც ხმოსწავლეთა რიცხოვნობა განისაზღვრება დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით ავტორიზაციის საბჭოს მიერ დადგენილი ადგილების ზღვრულ რაოდენობის ფარგლებში.
2. მოსწავლეთა რიცხოვნობის შესახებ ინფორმაციის საჯაროობას უზრუნველყოფის გიმნაზიის დირექტორი.
3. კლასში მოსწავლეთა მინიმალური რაოდენობა განსაზღვრულია 10 მოსწავლით, მაქსიმალური- 20 მოსწავლით. თუ კლასში 20 მოსწავლეზე მეტია, იხსნება პარალელური კლასები.
4. თუ სასწავლო წლის განმავლობაში მოსწავლეთა მოძრაობის გამო კლასში მოსწავლეთა რაოდენობა აღარ იქნება დადგენილი ნორმის შესაბამისი, დირექცია უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება კლასის გაყოფის/შეერთების/არსებული ფაქტობრივი მდგომარეობით დატოვების თაობაზე. 2013–2014 სასწავლო წელს დირექცია უფლებამოსილია გახსნას კლასი ამ წესით განსაზღვრულ მოსწავლეების მინიმალურზე ნაკლებ რაოდენობაზე.
5. გიმნაზიაში მოსწავლის ჩარიცხვა ხორციელდება საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მიერ გამოცემული ნორმატირული აქტის შესაბამისად .
6. მსურველები მიღებისას გადიან შემდეგ ეტაპებს:
ა) წინასწარი რეგისტრაცია;
ბ) მოსწავლის მზაობის შემოწმება (ცოდნისა და უნარების ცალკეული კლასის/კლასების ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონესთან თავსებადობის დადგენა;
გ) საბუთების შემოტანა;
დ) სკოლასთან ხელშეკრულების/კონტრაქტის გაფორმება;
ე) თანხის გადახდა და საბოლოო რეგისტრაცია.
7. მოსწავლის ჩასარიცხად მოსწავლის მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:
ა)მოსწავლის კანონიერი წარმომადგენლის მიერ შევსებული განცხადების ფორმა;
ბ) დაბადების მოწმობის დედანი;
გ) სწავლის ღირებულების გადასახადის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი;
გ) სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს ან მისი ტერიტორიული სამსახურის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება საქართველოს მოქალაქეობის, საქართველოში ბინადრობის ნებართვის ან ბინადრობის მოწმობის მქონე მოსწავლისათვის პირადი ნომრის მინიჭება.
8. მეორე-მეთორმეტე კლასის მოსწავლის ჩასარიცხად აღნიშნულის გარდა აუცილებელია იმ საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ გაცემული ცნობა ან საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა დოკუმენტი, რომელიც ადასტურებს პირის მიერ იმ სახის განათლები სმიღებას, რომელიც წინ უძღვის ჩასარიცხი კლასის განათლებას. (მიმდინარე შეფასება,თუ მოსწავლე გადმოდის სკოლაში სხვა საჯარო ან კერძო დაწესებულებიდან სემესტრის დასრულებამდე და სემესტრის ნიშნები,თუ მოსწავლე სკოლაშიგადმოდის სემესტრის დასრულების შემდეგ)
9. სპეციალიზირებული სკოლებიდან სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლის დაწყებით და საბაზო საფეხურის ცალკეულ კლასში ჩასარიცხად დამატებით საჭიროა საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროში არსებული, შესაბამისი სპეციალისტებისაგან შემდგარი ინკლუზიური განათლების მულტიდისციპლინური გუნდის გადაწყვეტილება, რომლითაც დასტურდება აღნიშნული მოსწავლის მიერ სიძნელეების დაძლევა, რის გამოც მას არ სჭირდება სპეციალიზირებულ სკოლაში სწავლა.
10. აღნიშნულის გარდა ადმინისტრაცია უფლებამოსილია მოითხოვოს:
ა) მოსწავლის ფოტოსურათი 3x4;
ბ) ჯანმრთელობის ცნობა ფორმა-N26;
გ) მშობლების პირადობის მოწმობის ასლები;
დ) ცნობა მშობლების სამუშაო ადგილიდან.
11. მოსწავლე გიმნაზიაში ჩაირიცხება დირექტორის ბრძანებით მას შემდეგ, რაც მოსწავლის მშობელი/მეურვე გააფორმებს ხელშეკრულებას სასწავლებლის დირექციასთან, გადაიხდის დეპოზიტს/ავანსს, დაწარმოადგენს ყველა საჭირო დოკუმენტს.
12. დადგენილ ვადაში, მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის მიერ სკოლაში მოსწავლის ჩასარიცხად აუცილებელი დოკუმენტების ან სწავლის საფასურის არ/ვერ წარმოდგენის შემთხვევაში მოსწავლის რეგისტრაცია ავტომატურად ბათილია.

მუხლი 15. კლასისა და საფეხურის დაძლევა
1. კლასი დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის თითოეული საგნის წლიური ქულა არის 5 ან მეტი, რაც აძლევს მას მომდევნო კლასში გადასვლის უფლებას.
2. საფეხური დაძლეულად ჩაითვლება, თუ მოსწავლის საერთო საფეხურის ქულა (დამრგვალების შემდეგ) არის 5.0 ან მეტი,რაც აძლევს მას მომდევნო საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლებას.
3. იმ შემთხვევაში თუ მოსწავლის საგნის წლიური ქულა არის 5-ზე ნაკლები, მოსწავლეს დაენიშნება საშემოდგომო გამოცდა ამ საგანში და გაეწევა კონსულტაციები
4. V-XI კლასის მოსწავლეს ევალება საგნის ერთი მესამედის გაცდენის შემთხვევაში აღადგინოს გამოტოვებული მასალა და ჩააბაროს საგნის მასწავლებელს კათედრის მიერ შემუშავებული ფორმით( ტესტირება, ჩათვლა, ზეპირი გამოკითხვა)
5. თუ სტანდარტის შესრულების შიდა სასკოლო კონტროლის შედეგად (გამოცდა, ტესტირება, ზეპირი გამოკითხვა, დიფერენციალური ჩათვლა) მოსწავლის საერთო წლიური მაჩვენებელი მიაღწევს ან გადალახავს 5 ქულას, იგი გადავ მომდევნო კლასში.
6. თუ მოსწავლის მიერ საგაზაფხულო და საშემოდგომო დავალებების უხარისხო შესრულების გამო მოსწავლის საერთო წლიური ნიშანი ვერ მიაღწევს ან ვერ გადალახავს 5 ქულას, მაშინ, პედაგოგიური საბჭოს გადაწყვეტილებით, იგი რჩება იმავე კლასში კურსის განმეორებით მოსასმენად.

მუხლი 16. მოსწავლის სტატუსის შეჩერება და აღდგენა
1. სკოლა უფლებამოსილია მოსწავლეს სტატუსი შეუჩეროს იმ შემთხვევაში, თუ:
ა) მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის სკოლის მიერ გაფრთხილების მიუხედავად მოსწავლე 6 თვის განმავლობაში არ ცხადდება სკოლაში, არ იღებს შეფასებას და დადგენილი წესით არ დარეგისტრირებულა ექსტერნად;
ბ) სკოლაში ჩარიცხული 5 წლის ასაკის მოსწავლე ვერ ძლევს ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებულ პირველი კლასის საგანმანათლებლო პროგრამას და მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი წერილობით ითხოვს მოსწავლის სტატუსის შეჩერებას ;
გ) უცხო ქვეყნის მოქალაქე ან მოქალაქეობის არ მქონე პირი (გარდა საქართველოში მუდმივად მცხოვრები მოქალაქეობის არმქონე პირისა) სტანდარტული ვაუჩერის შესაბამის თანხას არ შეიტანს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე;
დ) მოსწავლე ოჯახთან ერთად მიემგზავრება საზღვარგარეთ და მოსწავლის მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი წერილობით მიმართავს სკოლას;
ე) დაუდგენელია მოსწავლი სადგილსამყოფელი;
ვ) მოსწავლე არაერთგზის, უხეშად არღვევს სკოლის შინაგანაწესს;
ზ) სკოლაში 12 წლის სწავლის შემდეგ მოსწავლემ ვერ დაძლია ეროვნული სასწავლო გეგმით დადგენილი მიღწევის დონე , არ აქვს კანონმდებლობით დადგენილი წესით მოპოვებული დაფინანსება და სტანდარტული ვაუჩერის შესაბამის თანხას არ შეიტანს საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის შემოსულობების შესაბამის სახაზინო ანგარიშზე .
2. მოსწავლის სტატუსის შეჩერება და მოსწავლის სტატუსის აღდგენა ხდება სკოლის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ -სამართლებრივი აქტით.
3. მოსწავლის მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა, რომელსაც სურს მოსწავლის სტატუსის აღდგენა უნდა მიმართოს დირექციას განცხადებით. მოსწავლე, რომელსაც აღუდგება მოსწავლის სტატუსი, უფლებამოსილი ასწავლა გააგრძელოს შესაბამის კლასში, თუ მას დაძლეული აქვს წინმსწრები კლასის საგანმანათლებლოპროგრამა ან ის არ სარგებლოს მობილობით.
4. მოსწავლის სტატუსის შეჩერების შემთხვევაში, მოსწავლის მშობლის/კანონიერი წარმომადგენლის წერილობითი მიმართავის საფუძველზე, მოსწავლის მშობელს/კანონიერ წარმომადგენელს გადაეცემა მოსწავლის დაბადების მოწმობა მოსწავლის სტატუსის შეჩერების პერიოდით.

მუხლი 17. მოსწავლის გარიცხვა
1. მოსწავლის გარიცხვა ხდება მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილებით ფარული კენჭისყრით.
2. მოსწავლის სიიდან ამორიცხვა ხდება:
ა) მშობლის განცხადების საფუძველზე;
ბ) მობილობით სხვა სკოლაში გადასვლის შემთხვევაში
გ) მოსწავლის სკოლიდან გარიცხვისა და შინაგანაწესით დამტკიცებულ სხვა შემთხვევაში;
2. მოსწავლეთა სიიდან ამორიცხვის შემთხვევაში დირექტორი გამოსცემს ბრძანებას.

მუხლი 18. საშუალო განათლების ატესტატის გაცემა
გიმნაზიის დამთავრების შემდეგ კურსდამთავრებული მიიღებს საშუალო განათლების ატესტატს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

თავი V. სასკოლო პროცესში მონაწილეთა უფლება- მოვალეობები

მუხლი 19. სასკოლო პროცესში მონაწილეთა უფლებები
1. სასკოლო პროცესში მონაწილეებს (მოსწავლეს, მშობელს და მასწავლებელს) უფლება აქვთ:
ა) თანაბარ პირობებში, დისკრიმინაციის გარეშე, დადგენილი წესით, სასკოლო დროს ან სკოლის ტერიტორიაზე ისარგებლონ სკოლის მიერ აღიარებული ყველა უფლებითა და თავისუფლებით,
ბ) ისარგებლონ გიმნაზიის ყველა რესურსით მოვალეობის აღსასრულებლად შინაგანაწესით განსაზღვრული ფორმით
გ) დაცული იყონ არასათანადო მოპყრობის, უყურადღებობისა და შეურაცხყოფისაგან.
დ)ფლობდნენ ინფორმაციას თავიანთი უფლებებისა და თავისუფლებების, აგრეთვე მათი შეზღუდვის საფუძვლების შესახებ.
ე) მიიღონ გიმნაზიაში არსებული ნებისმიერი ინფორმაცია, გარდა პირადი საიდუმლოების შემცველიინფორმაციისა.
ვ) მოითხოვოს საგანმანათლებლო პროცესთან დაკავშირებული ნებისმიერი საკითხის განხილვა და მიიღონ მათთან დაკავშირებული საკითხის გადაწყვეტისას მათი აზრის მოსმენისა და განხილვაში უშუალოდ ან წარმომადგენლის მეშვეობით მონაწილეობის შესაძლებლობა.
ზ) გაასაჩივრონ უკანონო და სხვა არამართლზომიერი ქმედებები, აგრეთვე მიიღონ მიყენებული ზიანის სრული ანაზღაურება.
თ) პირადად ან არჩეული წარმომადგენლი სმეშვეობით მონაწილეობა მიიღონ გიმნაზიის მართვაში.
ი) კანონით დადგენილი წესით, სასკოლო დროს ან სკოლის ტერიტორიაზე მოიძიონ, მიიღონ, შექმნან, შეინახონ, დაამუშაონ ან გაავრცელონ ნებისმიერი ინფორმაცია და იდეები, აგრეთვე გამოიყენონ გიმნაზიის რესურსები ინფორმაციისა და იდეების მოსაძიებლად, მისაღებად, შესაქმნელად, შესანახად, დასამუშავებლად ან გასავრცელებლად, საქართველოს კანონმდებლობითგანსაზღვრული შეზღუდვების გათვალისწინებით.
კ) გამოთქვან საკუთარი აზრი და მოითხოვონ მისიპატივისცემა.
ლ) საქველმოქმედო მიზნებისათვის, დადგენილი წესით მოიზიდონ ნებაყოფლობითი შემოწირულობები.
მ) ისარგებლონ სწავლის, სწავლებისა და კვლევის აკადემიური თავისუფლებით იმ ფარგლებში, რომელიც არ ეწინააღმდეგება ეროვნული სასწავლო გეგმით დასახული მიზნების მიღწევას.
ნ) წინასწარი შეტყობინების საფუძველზე ისარგებლონ სკოლის ტერიტორიაზე კანონით დადგენილი წესით შეკრების თავისუფლებით.
ო) ისარგებლონ კანონით დადგენილი წესით გაერთიანების თავისუფლებით.
პ) კანონით დადგენილი წესით ისარგებლონ რწმენის, აღმსარებლობისა დ ასინდისის თავისუფლებით,
ჟ) უარი განაცხადონ იმ სამუშაოს, დავალების ან მითითების შესრულებაზე, რომელიც ეწინააღმდეგება კანონს, ან შრომის უსაფრთხოების პირობების დაუცველობის გამო აშკარად არსებით საფრთხეს უქმნის მათ ან მესამე პირის სიცოცხლეს, ჯანმრთელობას, საკუთრებას ან ბუნებრივი გარემოს უსაფრთხოებას.
რ) მოითხოვონ სასწავლო პროცესის მონაწილეებისაგან მათზე დაკისრებული მოვალეობების შესრულება;
2. დირექცია ვალდებულია:
ა) მიიღოს ყველა გონივრული ზომა გიმნაზიის ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის უფლებებისა და თავისუფლებების ჯეროვანი დაცვის, დარღვევის თავიდან აცილების ან აღკვეთის მიზნით.
ბ) შექმნას ჯანმრთელობის, სიცოცხლისა და საკუთრებისათვის უსაფრთხო გარემო სასკოლო დროს, გიმნაზიის ტერიტორიაზე და მის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებზე

მუხლი 20. უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვა
1. გიმნაზიამ შეიძლება სასკოლო დროს ან სკოლის ტერიტორიაზე კანონმდებლობის დაცვით:
ა) შეზღუდოს გარეშე პირთა უფლებები და თავისუფლებები,
ბ) დაადგინოს მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის, აგრეთვე მათი გაერთიანებების უფლებებისა და თავისუფლებების არადისკრიმინაციული და ნეიტრალური შეზღუდვის წესები ამ კანონის მოთხოვნათა შესასრულებლად,
2. უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვა დასაშვებია აგრეთვე თუ არსებობს საფუძვლიანი და გარდაუვალი საფრთხე:
ა) ჯანმრთელობის, სიცოცხლისა და საკუთრების უსაფრთხოებისა;
ბ) ნარკოტიკების, ალკოჰოლის ან თამბაქოს მოხმარების ან უკანონო ქმედების
წახალისებისა;
გ) უხამსობის ან ცილისწამების გავრცელების, ეთნიკური ან რელიგიური შუღლის გაღვივების, დანაშაულისაკე ან ძალადობისაკენ წაქეზებისა;
დ) სასწავლო პროცესის მსვლელობის, საქმიანობის ან გიმნაზიის ტერიტორიაზე თავისუფლად გადაადგილებისათვის ხელისშეშლისა.
3. გიმნაზიაში აკრძალული ნივთებია:
ა) თამბაქოს ნაწარმი;
ბ) ყველანაირი სახის იარაღი ან ისეთი ბასრი ნივთები, რომლებიც შეიძლება გამოყენებული იქნას იარაღად;
გ) სანთებელა ან ასანთი;
დ) ალკოჰოლური საშუალებები;
ე)აზარტული თამაშის საშუალებები;
ვ) ძვირად ღირებული ნივთები ან დიდი ოდენობით ფული; სკოლა პასუხისმგებლობას არ იღებს ამ ნივთების დაკარგვასა და მოპარვაზე.
ზ) ნარკოტიკული საშუალებები;
თ) ასაფეთქებელი და მომწამვლელი ნივთიერებები;
ი) ფსიქოტროპული ნივთიერებები, ექიმის შესაბამისი ნებართვის გარეშე.
4. ჰიგიენისა და უსაფრთხოების მიზნით ცხოველები გიმნაზიის ტერიტორიაზე არ დაიშვებიან.
5. მობილური ტელეფონებისა და სხვა ტიპი სელექტრონული აპარატურის გამოყენება გიმნაზიაში ნებადართული არ არის, გარდა სამუშაო აუცილებლობისა. გამორთული ელექტრონულიაპარატურა აუცილებლად ჩანთაში ან ინდივიდუალურ უჯრაში უნდა ინახებოდეს. ამ წესის დარღვევის შემთხვევაში აპარატურა ჩამოერთმევა და მხოლოდ პირველ შემთხვევაში დაუბრუნდება.
6. მოსწავლისა და მასწავლებლის სამოსი და სამკაულები ექვემდებარება გიმნაზიაში გამოხატვის თავისუფლების ზოგად შეზღუდვებს. ის არ უნდა ეწეოდეს ნარკოტიკის პროპაგანდას, არ უნდა შეიცავდეს უხამსობას, უცენზურო სიტყვებს, ცილისწამებას, არ უნდა ქადაგებდეს სიძულვილს ან ქმნიდეს სასწავლო პროცესი სმსვლელობისა და სკოლის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ხელისშეშლის საფუძვლიან და გარდაუვალ საფრთხეს. იზღუდება პოლიტიკური ან რელიგიური შინაარსის მატარებელი, ასევე სექსუალურად გამომწვევი სამოსის ტარება გიმნაზიის ტერიტორიაზე. შეუსაბამო ჩაცმულობის მქონეთ შეიძლება გიმნაზიაში/ კლასში შეშვებაზე უარი ეთქვას.
7. მოსწავლე ვალდებულია გიმნაზიაში გამოცხადდეს და გიმნაზია დატოვოს სასკოლო უნიფორმით, ხოლო სპორტული ტანისამოსი ჩაიცვას მხოლოდ სპორტული აქტივობის დროს. კვირის განმავლობაში სპორტული ტანისამოსი და ფეხსაცმელი ინახება მოსწავლეებისთვის სპეციალურად გამოყოფილ ჩასაკეტ კარადებში, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა მოსწავლეს უნიფორმა მიაქვს სახლში წესრიგში მოყვანის თვალსაზრისით. საგაკვეთილო პროცესზე მოსწავლე სპორტულ უნიფორმაში არდაიშვება.
8. ცეკვისა და დრამის საათებში გოგონებს უნდა ემოსოთ შავი ელასტიური შარვალი (დასაშვებია ზემოდან მოკლე (მუხლსზემოთ) ქვედაბოლოს ჩაცმა), შავი მომდგარი მაისური, საცეკვაო ფეხსაცმელი (ე.წ. ჩუსტი), საცეკვაო ქამარი. ვაჟებისთვის – შავი მომდგარი მოძრაობისთვის მოსახერხებელი შარვალი, შავი ზედა, საცეკვაო ფეხსაცმელი (ე.წ. ჩუსტი), საცეკვაო ქამარი. დაუშვებელია საცეკვაო ფეხსაცმლის ტარება შენობის გარეთ, ერთი შენობიდან მეორეში საცეკვაო ფეხსაცმლით გადასვლა და ა.შ. საცეკვაო ტანისამოსის გარეშე მოსწავლე რეპეტიციაზე არდაიშვება.
9. გიმნაზიაში მოსწავლეებს შეუძლიათ იქონიონ მოსახერხებელი ფეხსაცმელი, რომელსაც ჩაიცმევენ სასწავლო საათები სგანმავლობაში დაკვირის განმავლობაში სკოლის გარდერობში შეინახავენ.
10. მშობელი უზრუნველყოფს შვილის უნიფორმის თითოეულ ატრიბუტზე მოსწავლის სახელისა და გვარის დაწერას.

მუხლი 21. სასკოლო პროცესში მონაწილეთა ვალდებულებები
1. სასკოლო პროცესში მონაწილეები ვალდებული არიან:
ა) შეასრულონ შინაგანა წესითა და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მოთხოვნები;
ბ) დაიცვას გიმნაზიის ინტერესები, შეასრულოს დირექციის მითითებები და განკარგულებები;
გ) იმ გარემოების შესახებ, რომლის გამოც არ/ვერ ასრულებენ ხელშეკრულებით ნაკისრ და/ან შინაგანა წესით გათვალისწინებულ ვალდებულებს მათი დადგომიდან პირველი შესაძლებლობისთანავე შეატყობინონ დირექციას;
დ) დაიცვას ეთიკის/კოდექსის ნორმები;
ე) ნებადაურთველად არ გამოიყენონ გიმნაზიის ქონება, გაუფრთხილდნენ მას, მათი მოქმედებით ან უმოქმედებით გამოწვეული დაზიანება/დაკარგვის შემთხვევაში აღადგინონ ან აანაზღაურონ მოყენებული ზარალი;
ვ) დირექციასთან შეათანხმონ არასამუშაო დღეებსა თუ საათებში გიმნაზიაში ყოფნა;
ზ) არ დაუშვან ინტერესთა დაპირისპირება, მათ შორის მასწავლებლის მიერ თავისი მოსწავლის რეპეტიტორობა, ასევე პირადი ურთიერთობებისა და სხვა სამსახურეობრივ ურთიერთობებზე;
თ) შექმნან შეინარჩუნონ გიმნაზიაში სწავლისა და აღზრდის ნორმალური პირობები, მშვიდი და უსაფრთხო გარემო.
ი) შეატყობინონ დირექციას მათ მიერ ქცევის კოდექსისა და შინაგანა წესის ნებისმიერი დარღვევისას.
კ) აკონტროლონ საკუთარი მეტყველება, ქცევა და მანერები, არა მხოლოდ გიმნაზიის ტერიტორიაზე, არამედ გიმნაზიის მიერ ორგანიზებული ნებისმიერი ღონისძიების მიმდინარეობისას და თავი შეიკავონ ისეთი ქცევისაგან, რომელიც ხელს უშლის სასწავლო-აღმზრდელობით პროცესს და /ან შეურაცხყოფს სხვათა ღირსებას, არღვევს პიროვნების ემოციურ და ფიზიკურ მდგრადობას;
ლ) გაუფრთხილდნენ, არ დაკარგოს და დააბრუნოს ყველა ნივთი / ლიტერატურა, რომელსაც გიმნაზია მას დროებითი სარგებლობისთვის გადასცემს;
მ) იყონ მოწესრიგებული და მომზადებული თითოეული გაკვეთილისათვის, იქონიონ საჭირო სასწავლო ნივთები;
ნ) უზრუნველყონ წესრიგი და დისციპლინა;
ო) იზრუნონ პიროვნული და პროფესიული ზრდისათვის;
პ) დაიცვან უსაფრთხოების წესები, გაუფრთხილდნენ ჯანმრთელობას, მოთხოვნისას წარუდგინონ დირექციას ინფორმაცია ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ;
ჟ) დროულად გამოცხადდნენ და დაესწრონ გაკვეთილებსა და სკოლის მიერ დაგეგმილ მიზნობრივ სასწავლო-აღმზრდელობით ღონისძიებებს ცხრილისა და გრაფიკის შესაბამისად;
რ) წარმოადგინონ გაცდენის ოფიციალური ახსნა-განმარტება, ცნობა, განცხადება;
ს) ჰქონდეთ სასკოლო გარემოს შესაფერისი მოწესრიგებელი ვარცხნილობა და ეცვათ მათთვის განკუთვნილი შესაფერი სასკოლო ტანსაცმელი;
ტ) დაიცვან ჰიგიენური ნორმები და მოთხოვნები;
უ) სკოლაში არ შემოიტანონ, არ იქონიონ და არგამოიყენონ/მოიხმარონ აკრძალული ნივთები.
ფ) არ ისარგებლონ მობილური ტელეფონით სასწავლო პროცესის დროს, ვიდეო /აუდიო /ფოტო /ფონოჩამწერი /გადამღები საშუალებები შემოიტანონ მხოლოდ დირექციის ნებართვით.
ქ) გაუფრთხილდნენ გიმნაზიის იმიჯს.

მუხლი 22. გაცდენები
1. დაგვიანება ან გაცდენა საპატიოდ ჩაითვლება, თუ დირექცია დააკმაყოფილებს განცხადებას (სიტყვიერს ან წერილობითს).
2. საპატიოდ შეიძლება ჩაითვალოს გაცდენა, რომელიც გამოწვეულია:
ა) ავადმყოფობით;
ბ) სამედიცინო გამოკვლევებით;
გ) ახლო ნათესავის გარდაცვალებით;
დ) მოკლევადიანი საქმიანი მოგზაურობით;
ე) ვალდებულებით გამოცხადდეს ოფიციალურ სახელმწიფო დაწესებულებებში;
ვ) ოჯახის წევრების ავადმყოფობით, მათზე ზრუნვის აუცილებლობისას;
ზ) ისეთ ღონისძიებაში მონაწილეობისას, რომელიც ეხება უნარებისა და ცოდნის გაღრმავებას ან წარმოჩენას;
თ) შეზღუდულ შესაძლებლობასთან დაკავშირებული საკითხებით.
3. თუ გაცდენა არ არის გამოწვეული ერთ-ერთი ზემოთჩამოთვლილი საპატიო მიზეზით, გაცდენა მიიჩნევა არასაპატიოდ. გაცდენის საპატიოდ მიჩნევის შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს დირექტორი უშუალო ხელმძღვანელის შუამდგომლობის საფუძველზე.
4. გამოცხადების შემდეგ, გამცდენი ვალდებულია აანაზღაუროს გაცდენილი დრო, დირექციასთან შეთანხმებული გრაფიკით (გარდა იმ შემთხვევისა, როცა არსებობს წინასწარი შეთანხმება კონკრეტულ პირთან, მისი შეცვლის თაობაზე).

თავი V. წახალისების, წესრიგისა და უსაფრთხოების დაცვის სისტემა

მუხლი 23. წახალისებაწარმატებისთვის
1. წახალისებას ექვემდებარება:
ა) მაღალი აკადემიური მოსწრება;
ბ) სანიმუშო ყოფაქცევა;
გ) საგანში განსაკუთრებით მაღალი შედეგები;
ბ) კონფერენციებში, კონკურსებში, ოლიმპიადებში მნიშვნელოვანი წარმატება;
ბ) სასკოლო ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი წვლილის შეტანა;
გ) განსაკუთრებული ინიციატივა, რაც გამოიწვევს კლასის, სკოლის ავტორიტეტის ამაღლებას
2. გამოიყენება შემდეგი სახის წახალისების ფორმები:
ა) ვებგვერდზე განთავსება;
ბ) საპატიო დაფაზე გამოცხადება;
გ) მადლობის გამოცხადება;
დ) მადლობის წერილი;
ე) სიგელით დაჯილდოება;
ვ) პრემია ან ფულადი ჯილდო;
ზ) სტიპენდია გარკვეული ვადით;
თ) ფასიანი საჩუქრის/პრიზის გადაცემა;
ი) გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობა;
კ)სწავლების გადასახადიდან მთლიანად ან ნაწილობრივ განთავისუფლება;
ლ) უფასო ექსკურსიით დაჯილდოება;
3. შეიძლება ერთდროულად გამოყენებული იქნეს წახალისების რამოდენიმე ფორმა.
4. წახალისების საკითხი შეიძლება დააყენოს და წახალისებულ შეიძლება იქნას სასწავლო პროცესის ნებისმიერი მონაწილე, მათ შორის განსაკუთრებულ შემთხვევაში შეიძლება დაჯილდოვდეს მშობელი და ასევე საზოგადოების წარმომადგენლები
5. წახალისება ცხადდება ბრძანებით, ეცნობება გიმნაზიის მთელ კოლექტივს და შეიტანება პირად საქმეში

მუხლი 24. შინაგანა წესის დარღვევის პრევენციის ზომები
1. შინაგანა წესის დარღვევის პრევენციის ზომებია:
ა) თანამონაწილეობა შინაგანა წესის შემუშავებისა და ცვლილებების შეტანის პროცესში;
ბ) შინაგანა წესის გაცნობისა და მის დაცვაზე თანხმობის ხელმოწერით დადასტურება;
გ) შინაგანა წესის ძირითადი ნორმების ასაკობრივ თავისებურებების გათვალისწინებით ადაპტირებულ „თამაშისწესებად“ გარდაქმნა;
დ) შინაგანა წესის შესრულებაზე მონიტორინგის უწყვეტი სისტემა;
ე) პრევენციისა და ზემოქმედების პედაგოგიური ზომების გამოყენება;
ვ) ფსიქოლოგის ჯგუფური და ინდივიდუალური კონსულტაციები
მუხლი 25. დისციპლინური გადაცდომა. დისციპლინური ზომები დასახდელები
1. მსუბუქ დარღვევას წარმოადგენს ამ შინაგანა წესითგან საზღვრულიწესების არაბრალეული დარღვევა ან ისეთი ბრალეული დარღვევის პირველი შემთხვევა, რომელსაც არ გამოუწვევი აზიანი, ან ზიანი შეიძლება მსუბუქად ჩაითვალოს. სკოლის შინაგანა წესის მსუბუქი დარღვევისას გათვალისწინებულია შემდეგი დისციპლინარულიზომები:
ა) გამოსაცდელი ვადის დაწესება:
ბ) აკრძალული ნივთების დროებითი კონფისკაცია;
გ) რესურსებით სარგებლობის დროებითი შეზღუდვა;
დ)კლასგარაშე მოვალეობის შესრულების დაკისრება;
ე) პრივილეგიების მოხსნა (სხვა და სხვა ღონისძიებაში მონაწილეობის შეზღუდვა),
ვ) სპეციალური ადგილის გამოყოფა, სადაც მოსწავლე მისი ასაკისთვის შესაბამისი შრომითი ან სასწავლოსა ქმიანობით დაკავდება
2. დისციპლინურ გადაცდომას წარმოადგენს:
ა) სამსახურებრივ/სასწავლო მოვალეობათა ბრალეული შეუსრულებლობა ან არაჯეროვნად შესრულება;
ბ) გიმნაზიისათვის ქონებრივი ზიანის მიყენება ანასეთი ზიანის წარმოშობის საშიშროები სბრალეული შექმნა;
გ) ზოგად ზნეობრივი ნორმების წინააღმდეგ ან თანამშრომლის, მოსწავლის, მშობლის და გიმნაზიის დისკრედიტიციისაკენ მიმართული უღირსი საქციელი (ბრალეული ქმედება), განურჩევლად იმისა, გიმნაზიის ტერიტორია ზეაჩადენილითუმისგარეთ.
დ) სასწავლო პროცესის ხელშეშლ ან და ასეთიმცდელობა.
ე) გიმნაზიაში აკრძალული ნივთისშეტანა, შენახვა, გამოყენება, მოხმარება.
3. დისციპლინური სახდელია რისშინაგანა წესით განსაზღვრული დისციპლინური გადაცდომისათვის გათვალისწინებული ზემოქმედების ზომა
4. დისციპლინურ სახდელებს მიეკუთვნება:
ა) გაფრთხილება
ბ) საყვედური
გ) მკაცრისაყვედური
დ) დროებითიდათხოვნა
ე) გარიცხვა
ვ) ხელშეკრულების შეჩერება და ანშეწყვეტა
5. გაფრთხილება ცხადდება:
ა) სიტყვიერი შეურაცხყოფისათვის;
ბ) მოვალეობის შესრულებისადმი ზერელე დამოკიდებულებისათვის;
გ) ქონების მსუბუქი და ზიანებისათვის.
დ) ორზ ემეტი დაგვიანებისათვის ან ორი გაკვეთილის (არასაპატიო მიზეზით) გაცდენისათვის;
ე) ეთიკის ნორმების მსუბუქი და რღვევისათვის;
ვ) უსაფრთხოების წესების დარღვევისათვის, რომელსაც არ მოჰყვაზიანი.
6. საყვედური ცხადდება:
ა) მეორე გაფრთხილების მიღებისას;
ბ) ხუთზე მეტი დაგვიანებისათვის ან სამი დამეტი არასაპატიო მიზეზით გაცდენისას;
გ) ეთიკის ნორმების უხეში დარღვევისათვის;
დ) სიტყვიერი შეურაცხყოფისა და მუქარისათვის;
ე) გაუფრთხილებლობით სკოლისათვის მატერიალური ზარალის მიყენებისათვის;
ვ) უსაფრთხოების წესების უხეში დარღვევისათვის;
ზ) დისციპლინისუხეში დარღვევისათვის;
7) სასტიკი საყვედური ცხადდება:
ა) ორი საყვედურის ან გაფრთხილების ად ასაყვედურის მიღებისათვის;
ბ) სისტემატიური დაგვიანებისათვის ან ათზე მეტი გაცდენისათვის;
გ) უხეში სიტყვიერი ან ფიზიკური შეურაცხყოფისათვის;
დ) გიმნაზიისათვის მატერიალური ზარალისგან ზრახმიყენებისათვის;
ე) სასწავლო-აღმზრდელობითი პროცესის უხეში ხელისშეშლისათვის;
ვ) დაკისრებულ მოვალეობათა შეუსრულებლობისა ან სისტემატური ზერელე დამოკიდებულებისათვის.
ზ) გაკვეთილზე ნასვამმდგომარეობაში გამოცხადებისათვის;
8. გაკვეთილიდან და ან გიმნაზიიდან დროებით დათხოვნა დასაშვებია:
ა) სასტიკი საყვედურის მიღების შემდეგის ეთიქმედების ჩადენისათვის, რაციმსახურებს დისციპლინურ სახდელს;
ბ) შეუსაბამო სამოსის ტარებისათვის;
გ) უხეში ფიზიკურ შეურაცხყოფისათვის;
დ) გაკვეთილზე მთვრალ მდგომარეობაში ან გიმნაზიაში ნარკოტიკების ზემოქმედების ქვეშ გამოცხადდებისათვის;
ე) მნიშვნელოვანი მატერიალურ ზარალის მიყენებისათვის.
9. ხელშეკრულების შეწყვეტა ხდება:
ა) ხელშეკრულების რომელიმე პუნქტის დარღვევის გამო;
ბ) სასტიკი საყვედურისა და გაკვეთილიდან და/ან გიმნაზიიდან დროებითი დათხოვნი სმიღების შემდეგ ისეთი ქმედების ჩადენისათვის, რაც იმსახურებ სდისციპლინურ სახდელს;
გ) ეთიკის ნორმებისგან საკუთრებით უხეში დარღვევისათვის;
დ) განზრა ხფიზიკური შეურაცხყოფისათვის
ე) არასაპატიო მიზეზითსისტემატიურიდაგვიანებისა დ აგაცდენისათვის;
ვ) ნარკოტიკებისზემოქმედების ქვეშ გამოცხადებისათვის
ზ) მნიშვნელოვანი მატერიალური ზარალი სმიყენებისათვის;
თ) უსაფრთხოების წესების ისეთი უხეში დარღვევისათვის, რაც სხვისი დაზიანები სმიზეზი გახდა;
ი) სისხლის სამართლის გამამტყუნებელი განაჩენის ძალაში შესვლისას
10. შინაგანაწესის დარღვევაზე რეაგირების ალტერნატიულ ფორმად დამრღვევი მხარის თანხმობით შეიძლება გამოყენებულიქნას:
ა) გიმნაზიის სერვისით სარგებლობის პრივილეგიის დროებითი ჩამორთმევა
ბ) სასარგებლო საქმიანობი სდაკისრება, რომელიც დღეში არ უნდა აღემატებოდეს დაწყებითი საფეხურის მოსწავლისათვის 1 საათს, საბაზო საფეხურის მოსწავლისათვის– 2 საათს და საშუალო საფეხურის მოსწავლისათვის– 3 საათს,
გ) ჯარიმა, რომელიც შეიძლება დაეკისროს სახდელებს დაქვემდებარებული გადაცდომისათვის შემდეგი ოდენობით:
ა) გაფრთხილება- მასწავლებლისათვის თვიური ხელფასის, ხოლო მოსწავლისა და მშობლისათვის სწავლის ქირის 5-%;
ბ) საყვედური- მასწავლებლისათვის თვიური ხელფასის, ხოლო მოსწავლისა და მშობლისათვის სწავლის ქირის 10-%;
გ) მკაცრი საყვედური -მასწავლებლისათვის თვიური ხელფასის, ხოლო მოსწავლისა და მშობლისათვის სწავლის ქირის 15-%;
თუ დამრღვევი/მშობელი არ ეთანხმება დისციპლინურ სახდელს მას შეუძლია გამოიყენოს გასაჩივრების მოქმედი პროცედურები.
11. სახდელის დამატებით ზომას წარმოადგენს ზარალის ანაზღაურება
12. გიმნაზია ვალდებულია მიიღოს ზომები, რათა დისციპლინურმა სახდელმა არ გამოიწვიოს არსებითი ჩამორჩენა სასწავლო პროცესისგან.
13. დაუშვებელია სასტიკი ან ისეთი დისციპლინური სახდელის გამოყენება, რომელიც ლახავს პირის პატივსა და ღირსებას.
14. გაფრთხილების, საყვედურის, მოსწავლის გაკვეთილიდან გაძევების გადაწყვეტილების მიღების უფლება აქვს მასწავლებელსა და დამრიგებელს, 5 დღემდე ვადით დათხოვნის გადაწყვეტილების მიღების უფლება – დირექტორს, ხოლო 5-10 დღემდე ვადით დათხოვნის ან გარიცხვის გადაწყვეტილების მიღების უფლება – დისციპლინურ კომიტეტს ფარული კენჭისყრით; ხელშეკრულების შეწყვეტის უფლება აქვს დირექტორს.
15. დისციპლინარული სახდელის მოხსნახდება:
ა) ვადამდე ადრე დამრღვევის მხრიდან ისეთი საქციელის შემდეგ, რაც იმსახურებს წახალისებას:
ბ) სახდელის შეფარდების დღიდან ექვსითვის განმავლობაში ავტომატურად, თუ მას არ შეეფარდა ახალი სახდელი.
16. დისციპლინური სანქციების გადასინჯვა ხდება დაინტერესებული ჯგუფების ჩართვით სამწელიწადში ერთხელ მაინც მონიტორინგის შედეგად გამოვლინილ პრობლემურ სფეროებზე, შინაგანა წესის არაეფექტური კომპონენტებზე რეაგირებისა და ასევე საკანონმდებლო ცვლილებების გათვალისწინების მიზნით.

მუხლი 26. დისციპლინური შემოწმება
1. დისციპლინური გადაცდომის გამოვლენა და დადგენა მონიტორინგისა და დისციპლინური შემოწმების მეშვეობით ხდება. დისციპლინური შემოწმება არის შიდა კონტროლის მიზნით შექმნილი მონიტორინგის ჯგუფის მიერ დისციპლინური დარღვევის, ეროვნული სასწავლო გეგმით გათვალისწინებული მოთხოვნების, მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსით, მოსწავლის ქცევის კოდექსით განსაზღვრული ქცევის წესების დარღვევის, აგრეთვე სხვა არსებული პრობლემებისა თუ ნაკლოვანებების გამოვლენის მიზნით ჩატარებული შემოწმება.
2. დისციპლინური შემოწმების საფუძვლებია:
ა) შემოსული საჩივარი/განცხადება, ოფიციალურად მიღებული სხვა ინფორმაცია (გარდა ანონიმურისა), რომელშიც იკვეთება დისციპლინური დარღვევის ფაქტი;
ბ) გიმნაზიის დირექტორის დავალება;
3. შემოწმების დაწყებიდან ერთი კვირის ვადაში მონიტორინგის ჯგუფი დირექტორს წარუდგენს დასკვნას, რომელიც უნდა შეიცავდეს:
ა) შემოწმების საფუძველს;
ბ) შემოწმების პერიოდში გატარებულ ღონისძიებებს;
გ) დისციპლინური დარღვევის არსებობის ან არარსებობის დასაბუთებას;
დ) შემოწმებისას აღმოჩენილი სხვა პრობლემების თუ ნაკლოვანებების არსებობის დასაბუთებას;
ე) დისციპლინური დარღვევის შემთხვევაში გამოსაყენებელი დისციპლინური პასუხისმგებლობის ზომის (სახდელის) შეფარდების დასაბუთებას;
ვ) შემდგომში გასატარებელი ღონისძიებების (ნაკლოვანებების ან/და პრობლემების აღმოფხვრის) აღწერას და მიზანშეწონილობის დასაბუთებას;
ზ) შემოწმების პროცესში მოპოვებული დოკუმენტების ჩამონათვალს.
4. შემოწმების ვადა, დირექტორის თანხმობით შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 1 თვისა.
5. შემოწმების პროცესში მონიტორინგის ჯგუფის წარმომადგენელს უფლება აქვს გიმნაზიაში დასაქმებულ ყველა პირს, მოსწავლეს, მათმშობელს, მათ გაერთიანებას მოსთხოვოს:
ა) გიმნაზიაში მოვალეობის შესრულების პროცესში მოპოვებული დოკუმენტების წარდგენა;
ბ) ყველა საჭირო დოკუმენტის ქსეროასლის გადაღება;
გ) წერილობითი და ზეპირი ახსნა-განმარტების მიცემა, რომელიც უზრუნველყოფს საკითხის სრულყოფილად შესწავლას.
6. შემოწმების პროცესში, გიმნაზიაში დასაქმებული ყველა პირი და მოსწავლე ვალდებულია:
ა) მოთხოვნისთანავე, დაუყოვნებლივ წარუდგინოს მონიტორინგის ჯგუფის წევრს ყველა მოთხოვნილი დოკუმენტი თუ ინფორმაცია;
ბ) მოთხოვნის თანავე გამოცხადდეს შემმოწმებელთან;
გ) მისცეს წერილობითი ან/და ზეპირი ახსნა-განმარტება მის მიერ გიმნაზიაში მოვალეობის შესრულებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
7. შემოწმებისას მიღებული ყველა დოკუმენტი, შესაბამის დასკვნასთან ერთად, ინახება საქმეში.
მონიტორინგის ჯგუფის მიერ შემოწმების შედეგად მომზადებულ დასკვნაზე უფლებამოსილი პირი იღებს გადაწყვეტილებას წინამდებარე შინაგანა წესით გათვალისწინებული წესით რეაგირებისათვის.
8.დისციპლინური შემოწმება შეიძლება განხორციელდეს მხოლოდ გიმნაზიის შინაგანა წესით გათვალისწინებულ შემთხვევებ შიდა დადგენილი წესით, ჯეროვანი და სამართლიანი პროცედურით.
9. დისციპლინური შემოწმებისას დირექცია ვალდებულია განუმარტოს მოსწავლეს ან მასწავლებელს მის მიერ ჩადენილი დისციპლინური გადაცდომის არსი.
10. დისციპლინურ იშემოწმების დაწყების შესახებ, აგრეთვე მოსწავლის მიმართ დისციპლინური სახდელის გამოყენებისას დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს მის მშობელს.
11. მოსწავლეს უფლება აქვს მასთან დაკავშირებული საკითხის გადაწყვეტისას მშობელთან ერთად წარდგეს.
12. დირექცია ვალდებული ამოსწავლის გაკვეთილიდან გაძევების ან სკოლიდან დროებით დათხოვნის ან სხვა დისციპლინარული სახდელის დადების შემთხვევაში მოსწავლე თავისი მზრუნველობი სქვეშ ჰყავდეს, სანამ შემდგომ ღონისძიებებს არ შეათანხმებს მშობელთან.
13. დაუშვებელიაჩხრეკა, გარდაიმშემთხვევისა, როდესაცმტკიცებულებებიმიუთითებსკონკრეტულპირზედაარსებობსდასაბუთებულივარაუდი, რომჩხრეკისშედეგადგამოვლინდებაშინაგანაწესითგათვალისწინებულიგადაცდომა. ჩხრეკაშეიძლებაგანახორციელოსმხოლოდმიერსაამისოდუფლებამოსილმაპირმა. დაუშვებელიაკოლექტიურიჩხრეკა.
14. დაუშვებელია გიმნაზიის მიერ მოსწავლის ან მასწავლებლის დისციპლინური შემოწმება იმ ქმედებისთვის, რომელიც მან ჩაიდინა სასკოლო დროისგან თავისუფალ დროს ან გიმნაზიის ტერიტორიის გარეთ, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც გიმნაზიას აქვს დასაბუთებული ინტერესი.
15. მოსწავლესდამასწავლებელსუფლებააქვთდისციპლინურიშემოწმებისასისარგებლონდუმილისუფლებით. დუმილისუფლებაარათავისუფლებსმოსწავლესდამასწავლებელსდისციპლინურიპასუხისმგებლობისაგან.

მუხლი 27. დისციპლინური კომიტეტი
1. დისციპლინური კომიტეტის საქმიანობის სამართლებრივი საფუძვლებია: საქართველოს კანონი „ზოგადიგანათლები სშესახებ“, წესდება, დებულება, შინაგანაწესი, მასწავლებელთა და მოსწავლეთა ეთიკისკოდექსი.
2. დისციპლინური კომიტეტის წევრთა რაოდენობასა და შემადგენლობას განსაზღვრავს სკოლის დირექტორი წარუდგენს გიმნაზიის საბჭოს დასამტკიცებლად 5 წლიანი ვადით.
3. დისციპლინური კომიტეტი ანგარიშვალდებულია გიმნაზიის საბჭოს წინაშე.
4. დისციპლინური კომიტეტის წევრად შეიძლება წარმოდგენილი იყოს ნებისმიერი მასწავლებელი დირექციის წარმომადგენელი.
5. დისციპლინურ კომიტეტს ხელმძღვანელობს არჩეული თავმჯდომარე. ის წარმოადგენს კომიტეტს პედაგოგიურ საბჭოსა დაგიმნაზიის საბჭოში.
6. დისციპლინური კომიტეტის წევრი მონაწილეობს კომიტეტის სხდომების მუშაობაში დაკომიტეტს წარუდგენს ინფორმაციას თავის მიერ შესწავლილი საკითხების შესახებ.
7. დისციპლინური კომიტეტი სკოლის დირექციისა და პედაგოგიური საბჭოსგან, მონიტორინგის ჯგუფისგან მიღებული მასალების (კონტროლის/შემოწმების) საფუძველზე აფასებს სკოლის თანამშრომელთა და მოსწავლეთა მიერ ჩადენილი გადაცდომების (შინაგანა წესის დარღვევის) სიმძიმის ხარისხს და იღებს გადაწყვეტილებებს შესაბამისი სახდელის დაწესების ან არდაწესების შესახებ.
8. კომიტეტი თავის საქმიანობას ახორციელებს სკოლის დირექციასა და პედაგოგიურ საბჭოსთან მჭიდრო თანამშრომლობით.
9. დისციპლინური კომიტეტის ძირითადი ამოცანაა დისციპლინურ წარმოებაში მონაწილეობის მიღება. ის განიხილავს თანამშრომელთა და მოსწავლეთა მიერ შინაგანა წესისა, ხელშეკრულებისა პირობებისა დ აშრომის კოდექსის დარღვვევის შემთხვევებს.
10. დისციპლინური კომიტეტი აფასებს გადაცდომის სიმძიმის ხარისხს, შემამსუბუქებელ და დამამძიმებელ გარემოებებს და, შესაბამისად, იღებს გადაწყვეტილებას დისციპლინური სახდელის დაწესების ან არდაწესების შესახებ.
11. დისციპლინური კომიტეტს შეუძლია, მოითხოვოს კომიტეტის მუშაობისთვის აუცილებელი ნებისმიერი ინფორმაცია.
12. დისციპლინარულ კომიტეტში საქმის წარმოების დაწყების საფუძვლებია:
ა) დირექციის მიერ დისციპლინური კომიტეტისთვის გადაცემული ინფორმაცია/ მასალები კონკრეტული პირების (მოსწავლე/მასწავლებელი) მიერ ჩადენილი გადაცდომების შესახებ;
ბ) პედაგოგიური საბჭოს მიერ დისციპლინური კომიტეტისთვის გადაცემული ინფორმაცია/ მასალები კონკრეტული პირების (მოსწავლე/მასწავლებელი) მიერ ჩადენილი გადაცდომების შესახებ;
გ) მონიტორინგის ჯგუფის მიერ, მისი უფლებამოსილებიდან გამომდინარე, დისციპლინური კომიტეტისთვის გადაცემული ინფორმაცია.
13. დისციპლინური კომიტეტისთვის ინფორმაციის/მასალების გადაცემის შემდეგ 7 დღის ვადაში კომიტეტის თავმჯდომარე ვალდებულია, დანიშნოს კომიტეტის სხდომა.
14. გადაცდომის ჩამდენმა სწავლებელს/მოსწავლეს, მშობელს, დამრიგებელს, მონიტორინგის ჯგუფის წევრს დანიშნული სხდომის თარიღის, საათისა და ადგილის შესახებ შეტყობინება წერილობით ეგზავნება სხდომის ჩატარებამდე 5 დღითა დრე, შესაძლებელია ტელეფონით დაკავშირება, რაზეც უნდა გაფორმდეს შესაბამისი ჩანაწერი.
15. დისციპლინური კომიტეტის თავმჯდომარე კონკრეტული პირის მოსწავლე/ მასწავლებელი) მიერ გადაცდომის ჩადენის შესახებ შემოსულ ინფორმაციას/მასალებ სგადასცემს კომიტეტის რომელიმე წევრს შესასწავლად და პირველადი დასკვნის მოსამზადებლად.
16. დისციპლინური კომიტეტის წევრებს სხდომის (თარიღის, საათის და ადგილის) შესახებ ტელეფონით ან წერილობით ატყობინებენ სხდომის ჩატარებამდე 2 დღით ადრე.
17. დისციპლინური კომიტეტისთვის ინფორმაციის/მასალების გადაცემის შემდეგ 7 დღის ვადაში დისციპლინური კომიტეტი ვალდებულია, შეისწავლოს და განიხილოს საკითხი და კომიტეტის სხდომაზე მიიღოს გადაწყვეტილება სახდელის დაწესების ან არდაწესები სშესახებ.
18. გიმნაზიის დირექციის ან პედაგოგიური საბჭოს მოტივირებული არგუმენტების საფუძველზე, შესაძლებელია, კომიტეტის სხდომაზე კონკრეტული გადაცდომის ჩამდენი პირის საქმის განხილვა გადაიდოს დამატებითი მასალების მიღებამდე. საქმის განხილვის შესახებ გადაწყვეტილება ფიქსირდება დისციპლინური კომიტეტის სხდომის ოქმში.
19. დისციპლინური კომიტეტის სხდომა დახურულია. სხდომაზე დასწრების უფლება აქვთ მხოლოდ:
ა) გადაცდომის ჩამდენის მშობელს ან კანონიერ მეურვეს (სხდომის იმ პერიოდში, როდესაც განიხილება მათი საკითხი),
ბ)დირექციისა და პედაგოგიური საბჭოს წარმომადგენლებს, კლასის დამრიგებელს, ფსიქოლოგს.
20. გადაცდომის ჩამდენის გამოუცხადებლობა არ წარმოადგენს საკითხის განხილვის გადადების საფუძველს.
21. სხდომა უფლებამოსილია, თუ მას ესწრება დისციპლინური კომიტეტის წევრების არანაკლებ 2/3-ისა.
22. დისციპლინური კომიტეტის თავმჯდომარე (მისი არყოფნის შემთხვევაში – კომიტეტის თავმჯდომარის მოადგილე) ხსნის და წარმართავს სხდომას არსებული პროცედურების დაცვით. ის აცხადებს კონკრეტული პირის მიმართ სახდელის დაწესება/არდაწესების შესახებ მიღებულ გადაწყვეტილებებს.
23. სხდომაზე საკითხი გამოაქვს დისციპლინური საბჭოს იმ წევრს, რომელმაც მოამზადა პირველადი დასკვნა კონკრეტული გადაცდომის შესახებ.
24. პირველადი დასკვნის მომზადების პერიოდში სასურველია, დისციპლინური კომიტეტის წევრი შეხვდეს და ესაუბროს გადაცდომის ჩამდენ პირს, მასწავლებელს/ მოსწავლეს, მის მშობელს/მეურვეს, დამრიგებელს, სკოლის ფსიქოლოგს, ასევე, კონფლიქტის შემთხვევაში დაზარალებულ მხარეს გადაცდომის ობიექტური მიზეზებისა და გარემოებების დადგენის მიზნით.
25. სხდომაზე დამსწრე ნებისმიერ პირს უფლება აქვს, გამოთქვას საკუთარი მოსაზრება რომელიმე კონკრეტული გადაცდომის შესახებ.
26. სხდომის დროს, გადაწყვეტილების მიღებამდე, დისციპლინური კომიტეტის წევრებს უფლება აქვთ, კითხვებით მიმართონ დისციპლინური გადაცდომის ჩამდენ პირს ან მის წარმომადგენელს (მშობელი/მეურვე, დამრიგებელი), ასევე კონფლიქტის შემთხვევაში დაზარალებულ მხარეს, დისციპლინური კომიტეტის სხვა წევრებსა და სხდომაზე დამსწრე სკოლის დირექციის წარმომადგენელს.
27. დისციპლინური კომიტეტის სხდომისას კომიტეტის თავმჯდომარის მიერ გამოყოფილი რომელიმე წევრი ასრულებს სხდომის მდივნის ფუნქციას და აწარმოებს ოქმს, რომელიც შეიცავს შემდეგ აუცილებელ ატრიბუტებს:
ა) სხდომის ჩატარების თარიღი, დრო და ადგილი;
ბ) სხდომის ოქმის ნომერი;
გ) სხდომაზე დამსწრე დისციპლინური კომიტეტის წევრების სახელები და გვარები;
დ) სხდომაზე დამსწრე სხვა პირების სახელები, გვარები და მათი სტატუსი;
ე) დისციპლინური გადაცდომის ჩამდენი პირის სახელი და გვარი;
ვ) დისციპლინური გადაცდომის ჩამდენი პირის სხდომაზე დაუსწრებლობის მიზეზი (თუკი ასეთი ცნობილია) კონკრეტულ შემთხვევაში;
ზ) ინფორმაცია კონკრეტული გადაცდომის შესახებ, რომელიც გახდა დისციპლინური კომიტეტის სხდომაზე განხილვის საგანი;
თ) კონკრეტულ გადაცდომასთან დაკავშირებული გარემოებები, რომლებიც დადგინდა სხდომის მსვლელობისას;
ი) კონკრეტული საკითხზე კენჭისყრის შედეგები;
კ) მოტივირებული გადაწყვეტილება გადაცდომის ჩამდენი პირისთვის სახდელის დაწესება/არდაწესების შესახებ.
28. დისციპლინური კომიტეტის სხდომის ოქმს ხელს აწერს დისციპლინური კომიტეტის თავმჯდომარე დასხდომის მდივანი.
29. დისციპლინური კომიტეტის წევრები და პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ სხდომაზე კონკრეტული გადაცდომის განხილვაში, ვალდებული არიან, არ გაამჟღავნონ ის ინფორმაცია, რომელიც მათთვის ცნობილი გახდა სხდომის დროს.
30. სხდომაზე განხილული კონკრეტული გადაცდომის ჩამდენი პირის მიმართ დისციპლინურ კომიტეტს უფლება აქვს მიიღოს შემდეგი სახის გადაწყვეტილებები:
ა) სახდელის და წესების შესახებ;
ბ)) სახდელის არდაწესების შესახებ;
გ) საკითხის გადადების შესახებ (გარემოებების უკეთ შესწავლის მიზნით).
33. გადაწყვეტილების გამოტანისას მნიშვნელობა ენიჭება გადაცდომის ხასიათსა და სიმძიმეს, გადაცდომის ჩადენის პირობებს, შემამსუბუქებელ და დამამძიმებელ გარემოებებს.
34. კომიტეტი გადაწყვეტილებას მიიღებს დამსწრეთა უბრალო უმრავლესობით. მოსწავლის გარიცხვის შემთხვევასთან დაკავშირებით ტარდება ფარული კენჭისყრა.
35. ხმათა თანაბარი განაწილების შემთხვევაში უპირატესობა ენიჭება კომიტეტის თავმჯდომარის ხმას.
36. დისციპლინური კომიტეტის წევრს, რომელიც არ ეთანხმება კონკრეტული გადაცდომის მიმართ გამოტანილ გადაწყვეტილებას, უფლება აქვს, წერილობითი ფორმით დააფიქსიროს თავისი მოსაზრება, რომელიც განხილული საკითხის მასალებს დაერთვება.
37. მიღებული გადაწყვეტილების ასლი მიეწოდება დირექციას სხდომის ჩატარებიდან არაუგვიანეს 3 დღის ვადაში.
38. დისციპლინური სახდელის დაწესების შესახებ გადაწყვეტილება ფიქსირდება სპეციალურ სააღრიცხვო ჟურნალში, რომელსაც გიმნაზიის დირექცია ინახავს.
39. დისციპლინარული სახდელის დადებისას გათვალისწინებული უნდა იქნას:
დისციპლინურ გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში გათვალისწინებული უნდა იყოს:
ა) ჩადენილი გადაცდომის სიმძიმე და მისი ჩადენის გარემოებები,
ბ) დამრღვევის წინანდელი მუშაობა და ყოფაქცევა
გ) დამრღვევის ასაკი და სოციო–ემოციური განვითარების დონე;
დ) სპეციალური საჭიროებები (მაგ: სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება))
40. ავადმყოფობა ან შვებულებაში ყოფნის დრო არ აფერხებს დისციპლინარულ კომიტეტს განიხილოს საქმე და მიიღოს გადაწყვეტილება.

მუხლი 28. დავა
1. დავა არის შრომითი ან/და სამართლებრივი ურთიერთობის დროს წარმოშობილი უთანხმოება, რომლის გადაწყვეტაც შედის შრომითი ურთიერთობის მხარეთა კანონიერ ინტერესებში.
2. დავის განხილვა შეუძლიათ მხოლოდ იმ პირებს და მათ წარმომადგენლებს, რომელთაც უშუალოდ ეხებათ ეს დავა.
3. გიმნაზიაში დავების განხილვა ხდება წინამდებარე შინაგანაწესით განსაზღვრული წესის შესაბამისად, აგრეთვე შრომითი ხელშეკრულებითა და, საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
4. დავის განხილვის წესი:
ა) დავის წარმოშობის დროს მხარე, რომელიც თვლის, რომ მისი უფლებები დაირღვა, წერილობითი საჩივრით მიმართავს დირექტორს ორი კვირის განმავლობაში, რაც მისთვის ცნობილი გახდა უფლების დარღვევის შესახებ. საჩივარი არ განიხილება თუკი მასში არ არის მ თითებული განმცხადებლის ვინაობა, უფლების დარღვევის არსი, მოთხოვნის არსი.
ბ) დირექტორმა და დავის მხარემ ყველა ღონე უნდა იხმარონ, რათა დავა გადაწყვიტონ შემათანხმებელი პროცედურებით, ინდივიდუალური მოლაპარაკებით.
გ) შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარე უფლებამოსილია გაასაჩივროს დირექტორის გადაწყვეტილება და მისი ქმედება ან უმოქმედობა გადაწყვეტილების გაცნობიდან ორი კვირის ვადაში.
დ) დისციპლინური კომიტეტი საჩივარს განიხილავს ერთითვის ვადაში დავის მხარის მონაწილეობით.
ე) მხარეს უფლება აქვს დისციპლინური კომიტეტის გადაწყვეტილება ერთი კვირის ვადაში გაასაჩივროს და მიმართოს სასამართლოს კანონმდებლობის შესაბამისად.

მუხლი 29. ძალადობის დაუშვებლობა და უსაფრთხოება
1. დაუშვებელია გიმნაზიაში ძალადობა მოსწავლის ან ნებისმიერი სხვა პირის მიმართ. ფიზიკური ან/და სიტყვიერი შეურაცხყოფის შემთხვევაში დირექცია ვალდებულია, დაუყოვნებლივ მოახდინოს სათანადო რეაგირება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
2. დირექცია ვალდებულია შექმნას ჯანმრთელობის, სიცოცხლისა და საკუთრებისათვის უსაფრთხო გარემოსასკოლოდროს, აგრეთვე სკოლის ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
3. დირექცია ვალდებულია მიიღოს ყველა გონივრული ზომა სასკოლო დროს, აგრეთვე სკოლის ან მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოსწავლის, მშობლის და მასწავლებლის უფლებებისა და თავისუფლებების ჯეროვანი დაცვის, დარღვევის თავიდან აცილების ან აღკვეთის მიზნით.
4. იზღუდება გიმნაზიის ტერიტორიაზე უცხო პირების შესვლა ლეგიტიმური მიზეზის გარეშე. დაცვასა და უსაფრთხოება ზეპასუხისმგებელი პირი ახდენს იმ გარეშე პირების რეგისტრაციას, რომლებიც გიმნაზიაში შევლენ.
5. სასკოლო დისციპლინის განმტკიცებისათვის შინაგანაწესით დადგენილი წესების გარდა კონკრეტული მდგომარეობიდან გამომდინარე შეიძლება დირექტორის მიერ დამატებით შემოღებულ იქნას დროებითი გამკაცრებული წესები, რომლებიც ეფუძნება მოსწავლის და მასწავლებლის თავისუფლებისა და ღირსების პატივისცემას.
6. დირექციას უფლება აქვს მოთხოვოს მოსწავლეს და მასწავლებელს, გაიარონ სამედიცინო შემოწმება დაავადებებზე, ალკოჰოლზე, ნარკოტიკებზე. სკოლა ვალდებულია უზრუნველყოს შესაბამისი სამედიცინო შემოწმების გავლის ხელმისაწვდომობა.
7. დაუშვებელია, გარეშე პირმა წარმართოს ან აკონტროლოს მოსწავლეთა და მასწავლებელთა გაერთიანება.
8. დირექციას უფლება აქვს, საჭიროების შემთხვევაში, დაესწროს მოსწავლეთა, მშობელთა და მასწავლებელთა შეკრებას.
9. გარეშე პირს უფლება აქვს, დაესწროს მოსწავლეთა შეკრებას მხოლოდ მათი მიწვევით და დირექტორის თანხმობით, გარდა საქართველოს კანონმდ ებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა, რაც დაკავშირებულია გიმნაზიის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების უზრუნველყოფასთან.
10. დირექცია უფლებამოსილია უფლებებისა და თავისუფლებების შეზღუდვისას მოსწავლეს, მშობელს, მასწავლებელს და გარეშე პირს გონივრულ ვადაში განუმარტოს შეზღუდვის საფუძველი.
11. გიმნაზიის ტერიტორიაზე უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად სამართალდამცავი ორგანოების მიერ განხორციელებული მოქმედებები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
12. გიმნაზია სარგებლობს სახელმწიფო დაცვის სამსახურის მომსახურებით, რომელიც ვალდებულია დაიცვას ქონება და საზოგადოებრივი წესრიგი. ასევე გიმნაზია აღჭურვილია უახლესი სახანძრო და შიდა და გარე ვიდეო კონტროლის სისტემებით.
13. გიმნაზიის ტერიტორიაზე უცხო პირთათვის გადაადგილება დასაშვებია მხოლოდ დირექციის და დაცვის სამსახურის წინასწარი თანხმობით;
14. მოსწავლის მხრიდან გიმნაზიის ტერიტორიის ვადაზე ადრე დატოვება დასაშვებია მხოლოდ დირექციის და დაცვის სამსახურის წინასწარი ინფორმირების შემთხვევაში;
15. გიმნაზიაში შემოღებულია მასწავლებელთა და თანამშრომელთა მორიგეობა, როგორც საგაკვეთილო პროცესის მიმდინარეობის პერიოდში, ასევე დასვენებების დროს;
16. გიმნაზია ქმნის პირობებს სასწავლო პროცესის მონაწილეთა ჯანმრთელობის დაცვისათვის
17. დირექტორის ბრძანებით იქმნება საგანგებო სიტუაციების გეგმა და შტაბი, რომლის წევრები ვალდებულნი არიან უზრუნველყონ დაწესებულებაში უსაფრთხო გარემოს შექმნა და შესაძლო საგანგებო სიტუაციით გამოწვეული შედეგების ლიკვიდაცია

თავი VI. მონიტორინგისა და შეფასების სისტემა

მუხლი 30. შიდა კონტროლის განხორციელების წესი და ფორმები
1. შიდა კონტროლის სისტემას შეიმუშავებს დირექტორი და ასახავს მის მიერ გამოცემულ თანამდებობრივ ინსტრუქციებსა და სხვა ნორმატიულ აქტებში.
2. კონტროლის პროცესი მიმდინარეობს შემდეგი მიმართულებებით:
ა) მონიტორინგი - წარმოადგენს მონაცემთა შეგროვების პროცესს, სიტუაციის მუდმივ მეთვალყურეობას, ანალიზს და შემოწმებას.
ბ) შეფასება – მონიტორინგის შედეგებზე დაყრდნობით სასწავლო პროცესის ანალიზი.
3. შიდა კონტროლის მექანიზმებია:
ა) სასწავლო – აღმზრდელობითი პროცესის მიმდინარეობისა და საგანმანათლებლო მიზნების შესრულების შესწავლა და შედეგების განხილვა პედაგოგიური საბჭოს და კათედრის სხდომებზე;
ბ) საგაკვეთილო პროცესის სრულფასოვანი ჩატარებისათვის კურიკულუმებისა და სილაბუსის შექმნა;
გ) სამოდელო გაკვეთილების ორგანიზება - ჩატარება და პედაგოგთა მეთოდოლოგიებისა და გამოცდილების წარმოჩენა – განზოგადება;
დ) პორტფოლიოს წარმოება;
დ) დაკვირვება პედაგოგზე, რაც გამოიხატება გაკვეთილზე დასწრებითა და მასზე დაკისრებულ მოვალეობათა შესრულების აღრიცხვით;
ე) ცალკეულ საგნებში მოსწავლეთა მოსწრების პერიოდული მონიტორინგის გეგმა განისაზღვრება სასწავლო წლის დასაწყისში, რაც გამოიხატება: შიდა სასკოლო წერის, ტესტირების, კლასიდან კლასში გადასაყვანი გამოცდების, პროექტების მომზადება-პრეზენტაციის, სასკოლო ოლიმპიადებისა და კონფერენციების ორგანიზებითა და მისგან გამომდინარე შედეგების ანალიზით;
ვ) მოსწავლეთა და მშობელთა მიზნობრივი გამოკითხვითა და ანკეტირებით;
3. სასწავლო პროცესში პედაგოგთა მუშაობის მონიტორინგი ხდება შემდეგი მიმართულებებით:
ა) მართვა-შედეგები-სასწავლო მეთოდები;
ბ) პროფესიული პასუხისმგებლობა;
4. პედაგოგის შეფასება ხდება შეფასების ინდიკატორების მეშვეობით. თითეული ინდიკატორი ფასდება 4 ქულიანი სისტემით: 1 ქულა – არადამაკმაყოფილებელი; 2 ქულა – დამაკმაყოფილებელი; 3 ქულა – კარგი; 4 ქულა – ძალიან კარგი.
5. მასწავლებლების მუშაობის შემოწმება ხდება შემდეგი მეთოდებით:
ა) გაკვეთილის დაგეგმვის შემოწმება;
ბ) თემატური გეგმების შემოწმება;
გ) გაკვეთილზე დასწრება;
დ) საკონტროლო კვეთები;
ე) სემესტრული და წლიური ანგარიშები, დინამიკის მონაცემებით
6. პედაგოგს უნდა ჰქონდეს შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:
ა) საგნობრივი პროგრამა;
ბ) წერითი სამუშაოების ანალიზი და სავარაუდო გრაფიკი;
გ) სემესტრული და წლიური ანგარიში;
დ) თემატურ-კალენდარული ანგარიში;
ე) დაგეგმილი გაკვეთილების რვეული;
ვ) შეფასების კრიტერიუმები კომპონენტების მიხედვით;
ზ) მასწავლებლის პორტფოლიო
7. კათედრის გამგეებს უნდა ჰქონდეთ შემდეგი სახის დოკუმენტაცია:
ა) წლიური სამუშაო გეგმა;
ბ) ჩატარებული სხდომის ოქმები;
გ) სემესტრული და წლიური ანგარიშები;
დ) ოლიმპიადების, კონფერენციების, პროექტთა ჩატარების გეგმა და ანგარიში;
ე) ჩატარებული ღონისძიებების მასალები (ფოტოსტენდები, ნაშრომები, ღონისძიებათა პროექტები, სცენარები და სხვა).
8. პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარე წელიწადში 4-ჯერ ატარებს პედსაბჭოს სხდომას. I, II, III სხდომაზე განიხილავს დაამტკიცებს ახალი ს ასწავლო წლის სამუშაო გეგმას და სემესტრულ ანგარიშებს. IV სხდომაზე ისმენს წლიურ ანგარიშს; პედაგოგიური საბჭოს თავმჯდომარეს აუცილებელია ჰქონდეს ჩატარებული სხდომების ოქმები;
9. საამღზრდელო პროცესის მონიტორინგი ხორციელდება შემდეგი სახის დოკუმენტაციის ანალიზით:
ა) სადამრიგებლო პროგრამა;
ბ) კლასის დამრიგებელთა სემესტრული და წლიური ანგარიში;
გ) მოსწავლეთა დასწრების და დისციპლინის მდგომარეობა.
დ) მოსწავლეთა იერსახისა და სასწავლო ნივთების ტარების შემოწმების მონაცემები
ე) სხვადასხვა სახის აღმზრდელობით ღონისძიებების აღნუსხვა
ვ) სადამრიგებლო პორტფოლიო
10. სკოლის შენობის სანიტარულ –ჰიგიენური მდგომარეობის შემოწმება ხდება:
ა) სკოლის ექიმის ანგარიშით, რომელიც ყოველი თვის ბოლოს აბარებს ანგარიშს სკოლის დირექტორს
ბ) დირექციის მიერ შენობის მდგომარეობის შემოწმებით.

მუხლი 31. შეფასების სისტემა
1. დირექცია პედაგოგიურ და გიმნაზიის საბჭოებთან შეთანხმებით შეიმუშავებს მონიტორინგისა და შედეგების დემონსტრირების წესს, მახასიათებლებსა და გაზომვად მაჩვენებლებს შემდეგი მიმართულებებით:
ა) სკოლის თვითშეფასება;
ბ) მოსწავლის ცოდნის შეფასება;
გ) გაკვეთილის შეფასება;
დ) პედაგოგთა შეფასება;
3. მონაცემების მოპოვების წყაროები შეიძლება იყოს:
ა) მიმდინარე მიღწევებისა და ძირითად სფეროებში განხორციელებული საქმიანობის მაჩვენებლების მონიტორინგისა და ანალიზის შედეგები მოსწავლეთა ჯგუფების ან საგნების მიხედვით, ეროვნული მაჩვენებლების ჩათვლით;
ბ) მოსწავლეების, მშობლების, მასწავლებლებისა და სხვა დაინტერესებული ჯგუფების შეხედულებების შეგროვება სკოლის საქმიანობის შესახებ და მათი გათვალისწინება;
გ) მოსწავლეების, თანამშრომლებისა და ხელმძღვანელი პირების პროფესიული მიზნებისა და მათი განხორციელების ხარისხის შეფასება;
დ) მოსწავლის ინდივიდუალური განვითარების, წერითი და სხვა ნამუშევრების შეფასება;
ე) თითოეული მოსწავლის აკადემიური განვითარებისა და მიღწევების აღრიცხვა;
ვ) სასწავლო პროცესის მონიტორინგი და შეფასება, მათ შორის იმის შეფასება, თუ რამდენად კარგად გამოიყენება მოპოვებული მონაცემები სასწავლო პროცესის გასაუმჯობესებლად;
ზ) ფინანსების, საკადრო საკითხების, დასწრებისა და გარიცხვის ადგილობრივი და ეროვნული მაჩვენებლების შედარებითი ანალიზი.

მუხლი 32. არააკადემიური პერსონალის საქმიანობის მონიტორინგი და შეფასება
1. უშუალო ხელმძღვანელისა და თანამშრომლის მიერ განისაზღვრება ყოველველთვიური კონკრეტული, გაზომვადი ამოცანები განსაზღვრული დროისათვის და მასთან დაკავშირებული დავალებები.
2. უშუალო ხელმძღვანელი თვალყურს ადევნებს შემოწმებების შესრულების მიმდინარეობას და აკეთებს შესაბამის ჩანიშვნებს, რის შესახებაც პერიოდულად ხდება აზრთა ურთიერთგაზიარება.
3. განსაზღვრული ამოცანებისა და დავალებების შესრულების მიმდინარეობის განხილვის მიზნით წინასწარ შედგენილი გრაფიკის მიხედვით ეწყობა ყოველკვირეული, თვიური და კვარტალური მონიტორინგის შეხვედრები უშუალო ხელმძღვანელსა და თანამშრომელს შორის.
4. საქმიანობის შეფასება შეეხება თანამშრომლის მუშაობის მოცულობას. ხარისხს, ეფექტურობის, მათ შორის ხარჯთეფექტურობის, პროფესიონალურ ცოდნასა და უნარ-ჩვევების, დამოკიდებულებებსა და მიდგომებს
5. შეფასება ხდება არანაკლებ ექვს თვეში ერთხელ. ასევე ხელშეკრულების ვადის გასვლისას
6. შეფასებას ახდენს უშუალო ხელმძღვანელი სპეციალური ფორმის მიხედვით, რომლის ადაპტაცია ხდება თითოეული თანამშრომლისათვის სამუშაოს სპეციფიკიდან გამომდინარე. მან შეიძლება შეფასების პროცესში დამოუკიდებლად ჩართოს შესაფასებელ თანამშრომელთან პირდაპირ სამუშაო კავშირში მყოფი თანამშრომლები, აგრეთვე დაინტერესებულ მხარეთა წარმომადგენლები.
7. შეფასების შეხვედრა თანამშრომელთან, მთავრდება შეფასების ფორმაზე ხელმოწერებით. ეს ფორმები დასკვნებთან კონფიდენციალურად ინახება პირად საქმეში
8. შემფასებელი იძლევა წინადადებებს და სჯის, ასევე დაწინაურებისა და დაჯილდოების შესახებ, იმ შემთხვევაში, თუ ამისათვის საკმარისი კრიტერიუმები კმაყოფილდება. თუ შეფასების შედეგად დადასტურდა, რომ თანამშრომელი ვერ ართმევს თავს დაკისრებულ პასუხისმგებლობას, მას არ გაუგრძელდება შრომითი ხელშეკრულება.
9. შეფასების საფუძველზე დგება თანამშრომლის წვრთნის გეგმა, რომელიც ორივე მხარის მიერ ერთობლივად მუშავდება

მუხლი 33. მოსწავლეთა შეფასება
1. I-IV კლასებში მოსწავლეთა წლიური შეფასება ნიშნებით არ ხდება. ამ კლასებში სემესტრის ბოლოსა და წლის ბოლოს კლასის დამრიგებელმა საკუთარი და სხვა მასწავლებლებისგან მიღებული ინფორმაციის საფუძველზე წერს მოკლე შემაჯამებელი წერილობით შეფასებას, რომელშიც დაახასიათებს მოსწავლეს, აღნიშნავს მის წარმატებებს და მიუთითებს, რაში სჭირდება გავარჯიშება მოსწავლეს საკუთარი შესაძლებლობების უკეთ გამოსავლენად.
2. V-XII კლასებში ნიშნები იწერება 10 ქულიანი სისტემით. V-XII კლასებში საგანში ”სპორტი”, ასევე დამატებით საგნებში მოსწავლე ფასდება ჩათვლის სისტემით: ჩაეთვალა/არ ჩაეთვალა.
3. საფეხური დ ან საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება აქვს მოსწავლეს, რომელსაც საბოლოო ნიშანი მინიმუმ 5 ქულა ექნება.
სასწავლო წლის ბოლოს თუ მოსწავლე ვერ დაძლევს საგნობრივ მინიმალურ ქულებს,ენიშნება საშემოდგომო გამოცდა.საშემოდგომო გამოცდის ნიშნის წილობრივ დატვირთვას, გრაფიკს, ჩატარების ფორმას განსაზღვრავს შესაბამისი კათედრა, ხოლო კონკრეტულ მოსწავლეზე დავალებათა გრაფიკს ადგენს საგნის მასწავლებელი.
4. სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე (სსსმ) მოსწავლე, რომელიც წარმეტებით სძლევს მოდიფიცირებულ სასწავლო გეგმას, ფასდება მაღალი ქულით.

თავი VII. მატერიალური რესურსების შესყიდვის, აღრიცხვისა და სარგებლობის წესები

მუხლი 34. მიზანი და რეგულირების სფეროები
1. ამ წესის მიზანია უზრუნველყოს შესყიდვების ერთიანი სისტემის დამკვიდრება, რესურსების ზუსტი აღრიცხვა, ეფექტური, რაციონალური და სამართლიანი გამოყენება.
2. ეს წესი არეგულირებს ფიქსირებული აქტივების, სასაქონლო მატერიალური მარაგებისა და მომსახურების (შემდგომში - საქონელი) შეძენის, აღრიცხვისა და ხარჯვის პროცედურებს და მისი დაცვა და შესრულება სავალდებულოა ორგანიზაციის ყველა თანამშრომლისათვის.

მუხლი 35. შესყიდვები
1. შესყიდვა ხდება მოთხოვნის წარდეგნისა და ნებართვის პროცედურების გავლით.
თანამშრომელს (შემდეგში - მომთხოვნი), რომელსაც წარმოეშობამოთხოვნა ამ წესით გათვალისწინებული საქონლის შეძენაზე, ვალდებულია მიმართოს უშუალო ხელმძღვანელს, რომელიც სათანადოდ შეავსებს და საკუთარი ხელმოწერით დაადასტურებს ამ წესით დამტკიცებული მოთხოვნის ფორმას, რომელიც მოიცავს:
ა) მოთხოვნის თარიღი;
ბ) საქონლის ნუმერაცია;
გ) მოთხოვნილი საქონლის სრული დასახელება;
დ) მოთხოვნილი საქონლის ზუსტი რაოდენობა;
ე) მოთხოვნილი საქონლის სავარაუდო ფასი;
ვ) მოთხოვნილი საქონლის სავარაუდო ან ზუსტი მომწოდებელი;
ზ) საქონლის შეძენის მიზანი და აუცილებლობა.
2. მომთხოვნის მიერ შევსებული ფორმა გადაეცემა უფლებამოსილ პირს, რომელიც ვალდებულია თარიღის მითითებით თავისი ხელმოწერით დაადასტუროს წარმოდგენილი მოთხოვნა, უზრუნველყოს ნებართვის მიღება და მოთხოვნის დაკმაყოფილება. უფლებამოსილი პირი ვალდებულია 5 სამუშაო დღის ვადაში დააკმაყოფილოს ან უარყოს მოთხოვნა საქონლის შესყიდვაზე.
3. შესყიდვაზე ნებართვის მიღების და მოთხოვნი სდაკმაყოფილება / უარყოფის წესებისა და პროცედურების შეუსრულებლობა შესაძლებელია ობიექტური მიზეზებიდან გამომდინარე, შესაბამისი წერილობითი ახსნა-განმარტების წარმოდგენის შემთხვევაში.
4. მოთხოვნის ფორმა, დადასტურებული ნებართვით შესყიდვაზე, თან უნდა დაერთოს საქონლის შესყიდვის დამადასტურებელ დოკუმენტს და ინახებოდეს მასთან ერთად.
5. საბაზრო ფასების მოკვლევას და მომწოდებელთა კონკურენტული ფასების შესახებ წინადადებების შეგროვებას ახორციელებს და მათ სიზუსტეზე პასუხს აგებს დირექტორის მოადგილე სამეურნეო საკითხებში.
6. საქონელზე, რომლის შესყიდვაც ორგანიზაციის მიერ ხორციელდება სისტემატურად, საბაზრო ფასების მოკვლევა უნდა განხორციელდეს მინიმუმ 3 თვეში ერთხელ.
7. იმ საქონელზე, რომლის შესყიდვაც განხორციელდება სისტემატურად, საბაზრო ფასების მოკვლევა ხორციელდება ცალკეული შემთხვევისათვის.
8. ზემოთხსენებული მოკვლევა არ ვრცელდება იმ საქონელზე, რომლის შესყიდვაზეც გაფორმებულია ხელშეკრულება გარკვეული ვადით თანამშრომლობაზე. ასევე მოკვლევა არ ხორციელდება ისეთი ტიპის საქონელზე, რომლის მომწოდებელთა რაოდენობაც შეზღუდულია ერთამდე.
9. თუ საქონლის ერთეულის ღირებულება აღემატება 500 ლარს, მაშინ სავალდებულოა მინიმუმ სამი მიმწოდებლისაგან კონკურენტული წინადადების შეგროვება და აღნიშნულზე დაყრდნობით დირექტორის შესაბამისი წერილობითი თანხმობის მიღება.
10. მომწოდებლის შერჩევის მიზნით საბაზრო მოკვლევის ჩატარების დამადასტურებელ დოკუმენტად შეიძლება ჩაითვალოს მომწოდებლის ოფიციალური კომერციული წინადადება ან ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც ვერ ხერხდება ამგვარი დოკუმენტის მოპოვება, სათანადოდ გაფორმებული საბაზრო ფასების მოკვლევის ფორმა.
11. დოკუმენტები უნდა შეიცავდეს შედარებისათვის აუცილებელ იდენტურ ინფორმაციას:
ა) მომწოდებლის დასახელება;
ბ) მომწოდებლის სამართლებრივი სტატუსი,
გ) საქონლის ზუსტი დასახელება და სხვა მახასიათებლები,
დ) საქონლის მოწოდების პირობები (ვადა, ღირებულება, ანგარიშსწორების ფორმა, დოკუმენტარული გაფორმების სახე და ა.შ.);
12. დოკუმენტი უნდა ინახებოდესსპეციალურ ფაილში იმ საქონლისათვის, რომლის შესყიდვაც ხორციელდება სისტემატურად, ხოლო ცალკეული საქონლის შესყიდვისათვის შედგენილი საბაზრო ფასების მოკვლევის ფორმა თან უნდა დაერთოს მისი შესყიდვის დამადასტურებელ დოკუმენტს.
13. შესყიდვა უნდა განხორციელდეს უნაღდო ანგარიშწორების გზით, თუ არ არსებობს რაიმე დამაბრკოლებელი ობიექტური გარემოება.

მუხლი 36. რესურსების აღრიცხვის წესები
1. რესურსების აღრიცხვა ხორციელდება „ძირითადი საშუალებების, სასაქონლო-მატერიალურ ფასეულობათა, ფულადი საშუალებებისა და ანგარიშსწორებათა ინვენტარიზაციის ჩატარების წესის შესახებ“ მოქმედი დებულების შესაბამისად.
2. სასაქონლო მატერიალური მარაგების შექმნისას, დირექტორის უფლებამოსილი მოადგილე ვალდებულია შეძენილი საქონელი არაუგვიანეს მომავალი სამუშაო დღისა აღრიცხოს ამ მიზნისათვის არსებულ სპეციალურ პროგრამაში და / ან დავთარში, ქვემოთ მოყვანილი მონაცემების დაცვით:
ა) შეძენის თარიღი;
ბ) საქონლის დასახელება;
გ) მომწოდებლის დასახელება;
დ)საქონლის რაოდენობა;
ე) საქონლის ერთეულის ღირებულება.
3. საქონლის მატერიალურად პასუხისმგებელ პირზე გაცემისას აღირიცხება:
ა) გაცემის თარიღი;
ბ) საქონლის მიმღები;
გ) საქონლის დასახელება;
დ) მომწოდებლის დასახელება;
ე) საქონლის რაოდენობა.
4. კონტროლის მიზნებისათვის დირექტორის უფლებამოსილი მოადგილე ბუღალტერთან ერთად ვალდებულნი არიან პერიოდულად ჩაატარონ სასაქონლო მატერიალური მარაგების ინვენტარიზაცია და შესაბამისი დოკუმენტით დაადასტურონ ფაქტიური, საბალანსო და სააღრიცხვო მონაცემების თანხვედრა.

მუხლი 37. რესურსებით სარგებლობის ზოგადი წესები
1. რესურსით სარგებლობა როგორც წესი ხდება განაცხადის საფუძველზე უფლებამოსილი პირისადმი, რომელიც ავტორიზებულია გადაწყვეტილება მიიღოს რესურსების გამოყენების შესახებ.
2. რესურსებით სარგებლობა არის ნებაყოფლობითი და შესაძლებელია ინიცირებული იყოს სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფის ან დირექციის მიერ დაუშვებელია განმცხადებელთა დისკრიმინაცია.
3. რესურსები დაეთმობა „პირველმა მოგვმართა–პირველმა მიიღო“ პრინციპით შინაგანაწესითა და ამ დოკუმენტში მოცემული პირობების დაწესების დაცვით.
4. ყველა მომხმარებელი ვალდებულია რესურსები გამოიყენოს უსაფრთხოების წესების დაცვით მხოლოდ კანონიერი მიზნებისთვის.
5. მოძრავი რესურსების გამოყენება შეიძლება როგორც გიმნაზიაში, ასევე მის გარეთ განსაზღრული დროით შესაბამისი რეგისტრაციის საფუძველზე.
6. რესურსების წინასწარი დაჯავშნა მოხმარებისთვის შესაძლებელია უფლებამოსილი პირისა და მიწერილობითი მიმართვის ან ელექტრონული მოთხოვნის საფუძველზე.
7. ჯავშნის მოთხოვნისას პირმა უნდა მიუთითოს დრო, ხანგრძლივობა, მიზანი. პირი ცვლილების შესახებ აცნობებს ერთი სამუშაო დღით ადრე ჯავშანში დადასტურებულ თარიღამდე.
8. მოთხოვნა ჯავშანზე დადასტურებულად ითვლება მაშინ, როდესაც უფლებამოსილი პირი განცხადებას დაადასტურებს წერილობით დ აჩანიშნავს მას.
9. განმცხადებელი, რომელმაც მიიღო დადასტურება რესურსის გამოყენების მოთხოვნაზე, ხოლო შემდგომში არ გამოიყენა იგი – კარგავს რესურსით სარგებლობის უფლებას 15 სამუშაო დღის განმავლობაში, თუ ამის შესახებ წინასწარ (მინიმუმ 1 სამუშაო დღით ადრე) არ აცნობა უფლებამოსილ პირს. ამგვარი შემთხვევის განმეორება ერთიდაიგივე განმცხადებლისთვის გამოიწვევს რესურსის გამოყენებაზე შეზღუდვას 30 სამუშაო დღის განმავლობაში, ხოლო მესამედ განმეორება განმცხადებელს ავალდებულებს წერილობითი ახსნა–განმარტება წარმოადგინოს – წინააღმდეგ შემთხვევაში განმცხადებელი კარგავს რესურსის გამოყენების უფლებას.
10. ბიბლიოთეკა / რესურსცენტრი და კომპიუტერული ლაბორატორია ხელმისაწვდომია მომხმარებლისთვის მხოლოდ სამუშაო საათებში წინასწარი დაჯავშნის გარეშეც, რეგისტრაციის საფუძველზე. მოსარგებლეების რიცხვი შეზღუდულია რესურსით რაოდენობითა და დროით.
11. რესურსთა გამოყენების დამატებით პირობებს განსაზღვრავს უფლებამოსილი პირი საჭიროების გათვალისწინებით და სამართლიანობის დაცვით.
12. მომხმარებელმა უნდა უზრუნველყოს უსაფრთხოება და შინაგანაწესის დაცვა, სისუფთავე და წესრიგი, ზიანის ანაზღაურება.
13. კონკრეტული რესურსის გამოყენებასთან დაკავშირებით მიღებული დადასტურება არ გულისხმობს თანხმობას სხვა რესურსის გამოყენებაზე. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი რესურსის გამოყენება ადრე უნდა იყოს შეთანხმებული წერილობით უფლებამოსილ პირთან.
14. დაუშვებელია რესურსების პოლიტიკური, რელიგიური მიზნებისათვის გამოყენება.
15. რესურსზე რაიმე საგნების მიმაგრება დასაშვებია მხოლოდ უფლებამოსილ პირთან შეთანხმებით.
16. გიმნაზია არ არის პასუხისმგებელი რესურსით მოსარგებლე პირების ჯანმრთელობისა და რესურსების სხვა სახის დაზიანებაზე, რომელსაც შეიძლება ადგილი ჰქონდეს რესურსის გამოყენებისას. ასევე მომხმარებლის პირად ნივთებზე, რომლებიც შეიძლება დაიკარგოს ან დაზიანდეს რესურსის გამოყენებისას. ყოველივე ზემოთაღნიშნულზე პასუხისმგებლობას (მათ შორის ფინანსურს) იღებს მომხმარებელი.
17. თითოეულ რესურსზე შეიძლება დაწესდეს დროის შეზღუდვები მომხმარებლებისთვის. მომხმარებელს აქვს საშუალება გამოიყენოს რესურსი დამატებითი დროითაც, თუ სხვა მომხმარებლები არ ელოდებიან აღნიშნული რესურსებით სარგებლობას. თუ სხვა განმცხადებელმა მიმართა უფლებამოსილ პირს იგივე რესურსის გამოყენების მოთხოვნით, მაშინ განმცხადებელი, რომელმაც ამოწურა დაწესებული ლიმიტი გადადის ლოდინის რეჟიმში და სარგებლობს რესურსით შემდეგი შესაძლებლობისთანავე.
18. აკრძალულია რესურსების გამოყენება არაკანონიერი მიზნებისთვის, რომლებიც არღვევს ადგილობრივ, ეროვნულ ან საერთაშორისო კანონებსა და აქტებს, ასევე აკრძალულია მათი გამოყენება იმ მიზნებისთვის, რომლებიც არღვევს საავტორო უფლებებს, ასევე აზარტული თამაშების ან პორნოგრაფიული გვერდების დათვალიერებისთვის.
19. ამ დოკუმენტში მოცემული წესების ნებისმიერი დარღვევა ან უგულებელყოფა, რომელიც მიზანმიმართულ ხასიათს ატარებს, გამოიწვევს რესურსის შემდგომ გამოყენებაზე შეზღუდვების დაწესებას ან სარგებლობის აკრძალვას.
20. რესურსების სარგებლობაზე უფლებამოსილი პირი:
ა) აწარმოებს რესურსების, მათზე მოთხოვნის და გამოყენების აღრიცხვას;
ბ) გამოყოფს სათანადო სივრცეს, დროს და ადასტურებს რესურსის გამოყენების მოთხოვნას;
გ) ამოწმებს რესურსების მდგომარეობას გამოყენებამდე და გამოყენების შემდეგ;
დ) უზრუნველყოფს თანაბარ შესაძლებლობებს და თანასწორ, სამართლიან მიდგომას.;
ე) ამოწმებს რესურსების გამოყენების კანონიერებესა და მიზნობრიობას;
ვ) უზრუნველყოფს გამჭვირვალობასა და მომხმარებლისთვის წინამდებარე დოკუმენტის და მასში მოცემული წესების გაცნობას;
ზ) უზრუნველყოფს გიმნაზიის ვებ–გვერდზე მის კომპეტენციაში შემავალი რესურსის შესახებ ინფორმაციის განთავსებასა და განახლებაში;
თ) თვალსაჩინო ადგილას აქვეყნებს წესებსა და საკონტაქტო ინფორმაციას;
ი) დაუყოვნებლივ აცნობებს დირექციას საფრთხეების შესახებ, რომლებიც ემუქრება ადამიანებს ან ქონებას.

მუხლი 38. ბიბლიოთეკით სარგებლობა
1. ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება აქვთ მოსწავლეებს, პედაგოგებს და სკოლის სხვა კატეგორიის თანამშრომლებს, როგორც აბონემენტზე, ასევე სამკითხველო დარბაზებში.
2. ბიბლიოთეკის სამუშაო რეჟიმი შეესაბამება გიმნაზიის სამუშაო განრიგს და მის სამუშაო რეჟიმს განსაზღვრავს დირექცია.
3. მკითხველს უფლება აქვს:
ა) დროებითი სარგებლობისათვის უფასოდ ისარგებლოს ბიბლიოთეკაში დაცული ნებისმიერი სახის საბიბლიოთეკო დოკუმენტით;
ბ) გააგრძელოს წიგნისა და სხვა სახის დოკუმენტების სარგებლობის ვადა დადგენილი წესით;
4. მკითხველი ვალდებულია:
ა) დაიცვას ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესები;
ბ) გაუფრთხილდეს მასზე გაცემულ საბიბლიოთეკო დოკუმენტს, არ გააკეთოს მასში ჩანიშვნები, არ ამოხიოს ფურცლები და ა. შ.;
გ) დააბრუნოს გაცემული საბიბლიოთეკო დოკუმენტები დადგენილ ვადებში;
დ) არ გაიტანოს ბიბლიოთეკიდან ისეთი საბიბლიოთეკო დოკუმენტი, რომელიც არარის ჩაწერილი მკითხველის ფორმულიარში, ან არ ექვემდებარება სახლში გაცემას;
დ) წიგნის და სხვა სახის მასალის მიღების შემთხვევაში დაათვალიეროს მისი ფიზიკური მდგომარეობა და დეფექტის აღმოჩენისას აცნობოს ბიბლიოთეკარს;
ე) საბიბლიოთეკო დოკუმენტის დაკარგვის შემთხვევაში აანაზღაუროს ბიბლიოთეკისათვის მიყენებული ზარალი დადგენილი წესების შესაბამისად;
ვ) ყოველი სასწავლო წლის ბოლოს ბიბლიოთეკას დაუბრუნოს მასზე გაცემული საბიბლიოთეკო დოკუმენტები;
ზ) სამკითხველო დარბაზში მუშაობისას მკითხველებთან და ბიბლიოთეკარებთან დაიცვას სიწყნარე და ურთიერთობის ეთიკური ნორმები;
5. ბიბლიოთეკა ვალდებულია:
ა) სისტემატური ინფორმაცია მიაწოდოს მკითხველებს საბიბლიოთეკო და საინფორმაციო–ბიბლიოგრაფიული მომსახურების ფორმებისა და მეთოდების შესახებ;
ბ) სრულყოს მომსახურების ფორმები, მიაღწიოს მომსახურების მაღალ კულტურას, მიზანშეწონილად გამოიყენოს კომპიუტერული ტექნოლოგიები;
გ) დაეხმაროს მკითხველს ბიბლიოთეკის საცნობარო აპარატის გამოყენებაში;
დ) ჩაატაროს მასობრივი ღონისძიებები, პოპულარიზაცია გაუწიოს ბიბლიოთეკის რესურსებს, მკითხველთათვის მოაწყოს საუბრები, შეხვედრები. მიაჩვიოს ისინი ინფორმაციის დამოუკიდებლად ძიებას;
ე) განახორციელოს სისტემატური კონტროლი ფონდების მოძრაობაზე, გამოიყენოს ჯარიმის სანქციები იმ მკითხველთა მიმართ, რომლებიც ზარალს აყენებენ ბიბლიოთეკას.
6) ბიბლიოთეკით სარგებლობა შესაძლებელია მხოლოდ ბიბლიოთეკაში გაწევრიანების შემდეგ. ბიბლიოთეკაში გაწევრიანება შეუძლიათ მოსწავლეებს, მასწავლებლებს თანამშრომლებსა და მშობლებს. გაწევრიანებისათვის აუცილებელია ბიბლიოთეკაში რეგისტრაციის გავლა, რისთვისაც წარდგენილუნდა იქნას პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და შეივსოს მკითხველის ბარათი საიდენტიფიკაციო ნომრით. ამის შემდეგ დაინტერესებულ პირს შეუძლია ისარგებლოს ბიბლიოთეკის ნებისმიერი სერვისით. მოსწავლეები ბიბლიოთეკაში ეწერებიან წინასწარ შედგენილი სიების მიხედვით; ასეთ სიებს ადგენს ბიბლიოთეკარი ყოველი სასწავლო წლის დასაწყისში. სიების მიხედვით ბიბლიოთეკარი სასწავლო წლის მანძილზე აკონტროლებს მოსწავლეთა საბიბლიოთეკო კითხვაში ჩაბმის მდგომარეობას;
7. ბიბლიოთეკაში ჩაწერისას მკითხველი ვალდებულია გაეცნოს ბიბლიოთეკით სარგებლობის წესებს და დაადასტუროს იგი მკითხველის ფორმულიარში ხელმოწერით.
8. საბიბლიოთეკო დოკუმენტების სახლში გატანის შემთხვევაში მკითხველი ხელს აწერს მკითხველის ფორმულიარში; დაბრუნებული საბიბლიოთეკო დოკუმენტი მკითხველის ფორმულიარში დასტურდება ბიბლიოთეკარის ხელმოწერით;
9. ცალკეული საბიბლიოთეკო დოკუმენტით სარგებლობის ვადები განისაზღვრება დიფერენცირებულად:
ა) სასწავლო ლიტერატურა, სახელმძღვანელოები, მეთოდური შინაარსის მასალები გაიცემა ერთი სემესტრის, ან მთელი სასწავლო წლის ვადით, საგანმანათლებლო და სასწავლო პროგრამების შესაბამისად;
ბ) სამეცნიერო–პოპულარული დოკუმენტები გაიცემა ერთი თვის ვადით, არაუმეტეს ხუთი ეგზემპლარისა;
გ) მხატვრული ლიტერატურა გაიცემა არაუმეტეს სამი ეგზემპლარისა 15 დღის ვადით;
დ) მხოლოდ სამკითხველო დარბაზში გაიცემა: ენციკლოპედიები, ლექსიკონები, ცნობარები, იშვიათი და ძვირადღირებული მასალები, მიმდინარე პერიოდული გამოცემები, იშვიათი და ფასეული გამოცემები, წიგნები, რომლებიც ბიბლიოთეკას აქვს თითო ეგზემპლარი, საცნობარო ლიტერატურა (ენციკლოპედიები, ლექსიკონები), ციფრული ერთეულები (DVD,CD).
10. სამკითხველო დარბაზში გაცემული საბიბლიოთეკო დოკუმენტი იწერება მკითხველის ფორმულიარში.
11. სამკითხველო დარბაზში გაცემული საბიბლიოთეკო დოკუმენტების რაოდენობა არ იზღუდება.
12. სამკითხველო დარბაზში პირადი წიგნებისა და სხვა მასალების შეტანის შემთხვევაში მკითხველი ვალდებულია აცნობოს ბიბლიოთეკარს.
14. ბიბლიოთეკაში მოქმედებს სისტემური და ანბანური კატალოგის სისტემა, ასევე ფუნქციონირებს ელექტრონული კატალოგი, რომელიც განთავსებულია skolis ვებ-გვერდზე. აღნიშნულ კატალოგებში საჭირო წიგნის მოძიების შემდეგ მომხმარებელი ავსებს მოთხოვნის ბარათს, რის საფუძველზეც ხდება წიგნის გაცემა.
15. გატანილი მასალის ან წიგნის დაბრუნების ვადის დადგომისთანავე მკითხველი ვალდებულია წიგნი დაუბრუნოს ბიბლიოთეკას ან მოახდინოს ხელახლა ვადის გაგრძელება.
16. მკითხველის მიერ წიგნის დაბრუნებისათვის დადგენილი ვადის გადაცილების შემთხვევაში აღნიშნულ მკითხველზე აღარ მოხდება წიგნის გაცემა.
17. შესაძლებელია წიგნისა და სხვა მასალების დაჯავშნა როგორც პირადად, ასევე ელექტრონულად 24 საათის მანძილზე
18. წიგნის დაკარგვის შემთხვევაში, მკითხველი ვალდებულია დაუყოვნებლივ აცნობოს ბიბლიოთეკას, რის შემდეგაც ქონების შეფასების კომისიის მიერ მოხდება აღნიშნული ერთეულის საბაზრო ფასის დადგენა; მოხდება ბიბლიოთეკის თანამშრომლების მიერ შესაბამისი აქტის შედგენა ერთეულის ღირებულების მითითებით და მკითხველს ეცნობება თავისი ვალდებულებების შესახებ.
19. მკითხველს შეუძლია წარმოადგინოს იმავე დასახელების ერთეული ან სანაცვლოდ სხვა დასახელების ერთეული ბიბლიოთეკასთან შეთანხმებით. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი ვალდებულია გადაიხადოს აქტით განსაზღვრული ღირებულება.
20. გიმნაზიასთან ნებისმიერი სახით კონტაქტის გაწყვეტის შემთხვევაში მკითხველი ვალდებულია დააბრუნოს მასზე გაცემული ყველა მასალა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მასზე გავრცელდება წიგნის დაკარგვისათვის დებულებით გათვალისწინებულi ღონისძიებები.
21. მკითხველს შეუძლია:
ა) მიიღოს სრული ბიბლიოგრაფიული ინფორმაცია და კონსულტაცია ბიბლიოთეკარისაგან;
ბ) ჩაატაროს ძიება საბიბლიოთეკო რესურსების გამოყენებით (კატალოგები, ელექტრონული რესურსები, ფონდები);
გ) ისარგებლოს კომპიუტერითა და ინტერნეტქსელით;
დ) გადაიღოს ფონდში დაცული მასალების ქსეროასლები.
22. მკითხველს ეკრძალება:
ა) კატალოგიდან ბიბლიოგრაფიული ჩაწერების, ბარათების ამოღება
ბ) წიგნის დაზიანება (დახევა, გაჭუჭყიანება, ფურცლის ამოხევა), მასალებზე აღნიშვნების გაკეთება. ამგვარი დაზიანებების აღმოჩენისა დადადასტურების შემთხვევაში მომხმარებელს შეეზღუდება ბიბლიოთეკით სარგებლობის უფლება.
გ) ხმაური და ხმამაღალი საუბარი
დ) მოწევა
ე) მობილური ტელეფონების გამოყენება

მუხლი 39. კომპიუტერითა და ინტერნეტით სარგებლობა
1. კომპიუტერთან მუშაობა შეუძლია ნებისმიერ პირს, ვისაც აქვს შესაბამისი უნარ-ჩვევები.
2. დაშვებულია:
ა) ტექსტების შეყვანა და რედაქტირება;
ბ) ინტერნეტით მასალების მოძიება და გადმოწერა;
გ) დისკების გამოყენება დასაშვებია უფლებამოსილ პირთან შეთანხმებით
დ) ელექტრონული ფოსტით სარგებლობა
ე) გიმნაზიის ვებ-გვერდით სარგებლობა
3. კომპიუტერთან მუშაობისას აკრძალულია:
ა) კომპიუტერში რაიმე პროგრამული ფაილის ჩაწერა და წაშლა
ბ) კომპიუტერის გამოყენება თამაშებისა და სხვა გართობისათვის
გ) კომპიუტერის გაუმართავად მუშაობის შემთხვევაში დაუშვებელია ხარვეზის
თვითნებური გასწორება.
დ) კომიუტერით სარგებლობისთვის არსებობს ლიმიტი და იგი შეადგენს ერთ საათს

მუხლი 40. კომპიუტერული ტექნიკის უზრუნველყოფა/მომსახურება
1. გიმნაზიაში არსებული კომპიუტერული ტექნიკის: კომპიუტერების, პრინტერების, სკანერის ტექნიკური და პროგრამული უზრუნველყოფა / მომსახურება ევალება საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერს.
2. გიმნაზიის თანამშრომლები პასუხისმგებლები არიან მათ განკარგულებაში არსებულ კომპიუტერებსა და კომპიუტერებში ჩატვირთულ შემდეგ პროგრამებზე:
ა)საოფისე პროგრამების უახლესი ვესრიები;
ბ) საოფისე პროგრამების თავსებადობის პაკეტი;
გ) პდფ პროგრამა (თანამშრომლებთან პდფ მეიქერი, კომპიუტერულ კლასში პდფ წამკითხველი);
დ) ქართული ფონტები;
ე) ქართული კლავიატურის განლაგება;
ვ) ანტივირუსი
ზ) ფლეშმეხსიერების შემოწმების პროგრამა
თ) დროებითი ფაილებისა და რეგისტრების გასაწმენდი პროგრამა
ი) არქივირების პროგრამა
კ) ინტერნეტბრაუზერის უახლესი ვესრიები
ლ)სკაიპი
3. სხვა პროგრამების დაყენება შესაძლებელია მხოლოდ დირექტორის ნებართვით
4. საინფორმაციო ტექნოლოგიების მენეჯერი:
ა) ყოველი კვირის დასაწყისში აკონტროლებს კომპიუტერული ლაბორატორიისა და ტექნიკის გამართულობას და საჭიროების შემთხვევაში უზრუნველყოფს ხარვეზების აღმოფხვრას;
ბ) ვალდებულია გამართოს ყველა კლას-კაბინეტი და აუდიტორია აღჭურვილი ქსელში ჩართული კომპიუტერითა და ტექნიკით;
გ) ვალდებულია გააფრთხილოს პედაგოგი კომპიუტერთან მუშაობის წესების შესახებ და სთხოვოს მას წინასწარ მიაწოდოს საპრეზენტაციო მასალა, განსაკუთრებითი შემთხვევაში, როცა პრეზენტაცია ტარდება აუდიო-ვიდეოფაილების გამოყენებით;
დ) გააკონტროლოს და არ დაუშვას სხვა პროგრამის დაყენება კომპიუტერში, რომელიც არაა მითითებული აღნიშნულ ჩამონათვალში ან/და ნებადაურთველია;
დ) უზრუნველყოფს, რომ გიმნაზიის კლას-კაბინეტებსა და ლაბორატორიებში არსებულ კომპიუტერებზე წვდომა ჰქონდეთ მხოლოდ დირექციის წარმომადგენლებსა და პედაგოგებს. ასევე პაროლი დაადოს კომპიუტერული ლაბორატორიის კომპიუტერებს. ლაბორატორიის კომპიუტერებიდან ერთი იყოს მიერთებული პრინტერთან და შესაბამისად, მხოლოდ ამ კომპიუტერიდან ხორციელდებოდეს ბეჭდვა.
ე) ვალდებულია მკაცრად გააფრთხილოს მომხმარებელი კომპიუტერის გამორთვის აუცილებლობის შესახებ. წესის გაუთვალისწინებლობის შემთხვევაში მიზანშეწონილია მიმართ სანქცირებული ღონისძიების (გაფრთხილება, საყვედურიდა ა.შ.) გატარება.
ვ) უზრუნველყოფს ინტერნეტის უწყვეტ მოწოდებას, შეფერხების შემთხვევაში იგი მესიჯის მეშვეობით დროულად აცნობებს თანამშრომლებს არსებული პრობლემის შესახებ.
ზ) უზრუნველყოფს გიმნაზიას ვებ-გვერდის გამართულ მუშაობას, თვალყურს ადევნებს ვებ-გვერდზე განთავსებული ინფორმაციის ფორმატსა და ვადებს, გიმნაზიის მოთხოვნების მიხედვით ახდენს ვებ-გვერდის დიზაინის ცვლილებას, ასევე შესაბამისი პერსონალის დატრენინგებას.

თავი VIII. საქმისწარმოება

მუხლი 41. ზოგადი დებულებანი
1. საქმის წარმოების საფუძველია საქართველოს პრეზიდენტის 1999 წლის 1 ივლისის # 414 ბრძანებულებით დამტკიცებული ”საქმისწარმოების ერთიანი წესების” საფუძველზე.
2. აღნიშნული თავი განსაზღვრავს საქმისწარმოების ორგანიზების სისტემას, ადგენს დოკუმენტებსა და მოქალაქეთა განცხადებებზე, წერილებზე მუშაობის წესს.
3. ამ დოკუმენტით განსაზღვრული მუშაობის წესი სავალდებულოა ყველა თანამშრომლისათვის.

მუხლი 42. შემოსული კორესპონდენციის რეგისტრაციის წესი
1. გიმნაზიაში შემოსულ კორესპონდენციას შემოსვლის დღეს ესმება თარიღი დ აენიჭება სარეგისტრაციო ნომერი. შემოსულ კორესპონდენციაზე კეთდება მითითება თანდართული ფურცლების რაოდენობის შესახებ.
2. შემოსულ კორესპონდენციას სარეგისტრაციო ნომერი და ესმება შემოსული კორესპონდენციის რიგითობის შესაბამისად.
მუხლი 43. შემოსული კორესპონდენციის აღრიცხვის წესი
1. სკოლაში შემოსული კორესპონდენციის აღრიცხვა ხდება სპეციალურ ჟურნალში.
2. სკოლაში შემოსული კორესპონდენციის აღრიცხვის ჟურნალში ივსება შემდეგი რეკვიზიტები:
ა) შემოსული კორესპონდენციის თარიღი;
ბ) შემოსული კორესპონდენციის რეგისტრაციის ნომერი;
გ) შემოსული კორესპონდენციის ნომერი; (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)
დ) გამომგზავნის თარიღი;
ე) ორგანიზაციის/ფიზიკური პირის დასახელება;
ვ) ხელმომწერი პირი;
ზ) შემოსული კორესპონდენციის შინაარსი;
თ) ხელმოწერა დოკუმენტის მიღებაზე;
ი) თანდართული ფურცელთა რაოდენობა;
კ) შენიშვნა.

მუხლი 44. შემოსული რეგისტრირებული კორესპონდენციის განხილვისა და მასზე პასუხის მომზადების წესი
1. შემოსული კორესპონდენცია მას შემდეგ რაც მიენიჭება სარეგისტრაციო ნომერი ეგზავნება დირექტორს.
2. დირექტორს შემოსულ რეგისტრირებულ კორესპონდენციას შესაბამისი რეზოლუციით უგზავნის შესაბამის სტრუქტურულ ერთეულს ან პირს.
3. შემოსული რეგისტრირებული კორერსპონდენციაზე მომზადებული პასუხის პროექტი დასტურდება უშუალო შემსრულებლის ხელმოწერითა და/ან სტრუქტურული ერთეულის ხელმოწერით. პასუხის პროექტზე უნდა მიეთითოს შესრულების თარიღი. მომზადებული პასუხის პროექტის თანდართული დოკუმენტები ინომრება და დასტურდება ხელმოწერით და ხელმოსაწერად წარედგინება დირექტორს.

მუხლი 45. გასული კორესპონდენციის რეგისტრაციის წესი
1. გასული კორესპონდენცია დაისმება გიმნაზიის ოფიციალურ სატიტულო ფურცელზე;
2. გასულ კორესპონდენციაზე აღინიშნება თარიღი და სარეგისტარციო ნომერი მომზადებული გასული კორესპონდენციის რიგითობის შესაბამისად.
3. თუ დოკუმენტი ეგზავნება თანამდებობის პირს, მარჯვენა ზედა კუთხეში მიეთითება ადრესატის თანამდებობა ან ორგანიზაციის დასახელება და თანამდებობის პირთა ვინაობა მიცემით ბრუნვაში. ორგანიზაციის დასახელება იწერება სახელობით ბრუნვაში. თუ დოკუმენტს ახლავს დანართი და ის მოხსენებულია ტექსტში, მის შესახებ კეთდება ტექსტის ბოლოში შემდეგი ფორმით: „დანართი...ფურც.... ეგზ...“.
4. დოკუმენტის ასლი უნდა დამოწმდეს შემდეგი ფორმით „ასლი დედანთან სწორია“ და დაესვას ბეჭედი.
5. გასულ კორესპონდენციას ხელს აწერს ხელმოწერაზე უფლებამოსილი პირი და დაესმება ბეჭედი.

მუხლი 46. კორესპონდენციის გაგზავნისა და კორესპონდენციის აღრიცხვის წესი
1. მომზადებული კორესპონდენცია ადრესატს ეგზავნება ფოსტის მეშვეობით, ან ადრესატს გადაეცემა/ჩაბარდება პირადად.
2. გაგზავნილი კორესპონდენციის აღრიცხვა ხდება სპეციალურ ჟურნალში.
3. გაგზავნილი კორესპონდენციების ჟურნალში შესავსები რეკვიზიტები:
ა) კორესპონდენციის გაგზავნის თარიღი;
ბ) კორესპონდენციის გაგზავნის სარეგისტრაციო ნომერი;
გ) ადრესატი (ორგანიზაცია, თანამდებობის პირი, ვის ეგზავნება წერილი);
დ) შინაარსი;
ე) პასუხიმგებელი პირი
ვ) გაგზავნის ტიპი; (ფოსტით,თუ პირადად)
ზ) შენიშვნა.

მუხლი 47. ბრძანებების რეგისტრაციისა და აღრიცხვის წესი
1. დირექტორის მიერ გამოცემულ ბრძანებებს ხელმოწერისთანავე დაესმება სკოლის ბეჭედი, თარიღი და სარეგისტრაციო ნომერი;
2. ბრძანების რეგისტრაციის ნომერი მოიცავს ციფრთა ერთობლიობას, რომელიც აღნიშნავს კალენდარული წლის განმალობაში გამოცემულ ბრძანებათა რიგითობას.
3. ბრძანებების აღრიცხვა ხდება ბრძანებების აღრიცხვის შესაბამის ჟურნალში, იწარმოება 3 ჟურნალი ინდექსების მიხედვით, კერძოდ 03/, 04/, 05/ ინდექსები.
4.ბრძანებების აღრიცხვის ჟურნალში ივსება შედმეგი რეკვიზიტები:
ა) ბრძანების ნომერი;
ბ) ბრძანების თარიღი;
გ) ბრძანების შინაარსი;
დ) ხელმომწერი;
მუხლი 48. სკოლის პედაგოგიური საბჭოს დადგენილებების, გადაწყვეტილებებისა და განცხადებების რეგისტრაციისა და აღრიცხვის წესი
1. პედაგოგიური საბჭოს დადგენილებებს, გადაწყვეტილებებსა და განცხადებებს დაესმება თარიღი და ნომერი რიგითობის შესაბამისად და აღირიცხება სპეცილურჟურნალში.
2. სპეციალურ ჟურნალში ივსება შემდეგი რეკვიზიტები:
ა) მიღებული დოკუმენტის თარიღი;
ბ) მიღებული დოკუმენტის ნომერი;
გ) შინაარსი;
დ) ხელმომწერი.
მუხლი 49. ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების აღრიცხვის წესი
1. ხელშეკრულებებსა და მემორანდუმებს, პედაგოგებთან და ადმინისტრაციულ თუ დამხმარე პერსონალთან გაფორმებულ შრომით ხელშეკრულებებს დაესმება სკოლის ბეჭედი, თარიღი და სარეგისტარციო ნომერი, კალენდარული წლის განმავლობაში დადებული ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების რიგითობის შესაბამისად;
ხელშეკრულებებისა და მემორანდუმების აღრიცხვის შედმეგი რეკვიზიტები:
ა) თარიღი;
ბ) ხელშეკრულების მეორე მხარის ვინაობა;
გ) ხელშეკრულების საგანი;
დ) შენიშვნა.
2. ხელშეკრულებები და მემორანდუმები აღირიცხება სპეციალურ ჟურნალში.

მუხლი 50. პედაგოგიური და დამხმარე პერსონალის შერჩევისა და დანიშვნის ბრძანების რეგისტრაციისა და აღრიცხვის წესი
1. პედაგოგიური პერსონალის შერჩევისა და დანიშვნის ბრძანებას დაესმება თარიღი და ნომერი რიგითობის მიხედვით და აღირიცხება შესაბამის ჟურნალში.

მუხლი 51. მოსწავლეთა ჩარიცხვის და ამორიცხვის ბრძანების რეგისტრაციისა და აღრიცხვის წესი
1. მოსწავლეთა ჩარიცხვა-ამორიცხვის ბრძანებას დაესმება თარიღი და ნომერი რიგითობის მიხედვით და აღირიცხება შესაბამის ჟურნალში.

მუხლი 52. ატესტატების რეგისტრაციისა და აღრიცხვის წესი
1. ატესტატების აღრიცხვა და რეგისტრაცია ხორციელდება სპეციალურ ჟურნალში საქართველოს კანონმდებლობითა და შიდა რეგულირებით გათვალისწინებული მკაცრად დაცული წესებით.

მუხლი 53. დოკუმენტებზე სარეგისტრაციო ინდექსის მინიჭება
1. დოკუმენტაცია ტარდება შესაბამისი ინდექსებით. ეს ინდექსებია:
ა) შემოსული დოკუმენტაცია 01/
ბ) გასული დოკუმენტაცია – 02/
2. სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი ბრძანებები (მოსწავლეთა მოძრაობა) 03/
3. დირექტორის დანიშვნითი ბრძანებები (პედაგოგიური პერსონალი; ადმინისტრაცია და სხვა) --- 04/
4. სხვა სახის ბრძანებები ––– 05/
5. პედაგოგიური საბჭოს დადგენილებები, გადაწყვეტილებები და განცხადებები ––– 06/
6. ხელშეკრულებები, მემორანდუმები -- 07/
7. გიმნაზიის საბჭოს დადგენილებები, გადაწყვეტილებები და განცხადებები 08/
8. დისციპლინური კომიტეტის დადგენილებები, გადაწყვეტილებები და განცხადებები 09/

მუხლი 54. სასკოლო დოკუმენტაცია
1. კანცელარიაში ინახება:
ა) საგანმანათლებლო დაწესებულების წესდება;
ბ) მოწმობა სახელმწიფო რეგისტრაციის შესახებ;
გ) ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის დოკუმენტაცია;
დ) ხელშეკრულება შენობაში განთავსების შესახებ;
ე) შრომითი ხელშეკრულებები; ხელშეკრულებების აღრიცხვის ჟურნალი;
ვ) ანბანური წიგნი;
ზ) დირექტორის ბრძანებები;
თ) მოსწავლის პირადი საქმეები
ი) თანამშრომელთაპირადისაქმეები;
კ) საბაზო და საშუალო სკოლის ზოგადი განათლების ატესტატების გაცემის აღრიცხვის წიგნი;
ლ) პედაგოგიური საბჭოსა და გიმნაზიის საბჭოს ოქმები და მათი აღრიცხვის წიგნი.
მ) სკოლის დამფუძნებლი ს ბრძანებების/ ოქმების აღრიცხვის წიგნი
ნ) შემოსული და გასული კორესპონდენციები და მათი რეგისტრაციის ჟურნალები
ო) ეროვნული სასწავლო გეგმა;
პ) სასკოლო სასწავლო გეგმა;
ჟ) დებულება და შინაგანაწესი;
რ) განვითარების სტრატეგიული გეგმა;
ს) მოსწავლის შეფასების წიგნი
ტ) საკლასო ჟურნალი
2. საბუღალტრო დოკუმენტაცია:
ა) ხელშეკრულებები და მათი აღრიცხვის წიგნი;
ბ) დოკუმენტები საფინანსო-საბუღალტრო ანგარიშის შესახებ.
გ) საინვენტარო აღწერის ჟურნალი;
დ) სახელფასო უწყისები.

მუხლი 55. თანამშრომლების, მოსწავლეთა, მშობლების და სხვა დაინტერესებულ მხარეთა ინფორმირება
1. ინფორმირება ხდება თვალსაჩინო ადგილზე ინფორმაციის გამოკვრით, საწარმოო თათბირზე განცხადებით, დირექციის წევრთა მეშვეობით, ვებ-გვერდზე განთავსებით
საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენება ჯგუფური და ინდივიდუალური ინფორმირების ფორმები წერილობითი შეტყობინება, საინფორმაციო შეხვედრა, საბჭოს მოწვევა, სადაც შესაბამისი ოქმით და /ან ხელმოწერით დასტურდება ინფორმაციის გაცნობა.
2. დირექცია რეგულარულად აწოდებს მშობელს ინფორმაციას მოსწავლის აკადემიური მიღწევის, დისციპლინის, პრობლემებისა და წარმატების შესახებ. მშობელს ინდივიდუალურად გადაეცემა მისი შვილის აკადემიური მოსწრების ამსახველი დოკუმენტაცია.
3. დამრიგებელი აწვდის მშობელს ინფორმაციას მოსწავლის მიერ სკოლის გაცდენის შესახებ, ხოლო თითოეული პედაგოგი ვალდებულია ითანამშრომლოს მშობელთან და
მიაწოდოს ინფორმაცია შვილის როგორც აკადემიური მოსწრების, ასევე დისციპლინური მდგომარეობის შესახებ.
4. მშობელს რესურსებით სარგებლობის ზოგადი წესების დაცვით შეუძლია ისარგებლოს მშობელთ ადარბაზის ტელებარის მომსახურებით
5. საზოგადოებრივი ჩართულობის დღედ სკოლაში დადგენილია პარასკევი.

მუხლი 56. სასკოლო ჟურნალის წარმოება
1. ჟურნალი წარმოადგენს სკოლის ოფიციალურ დოკუმენტს, რომელიც ინახება დირექციაში, მესამე პირთაგან დაცულ ადგილას 5 წლის განმავლობაში;
2. ჟურნალის წარმოებაზე პასუხისმგებელია მასწავლებელი, ხოლო მასწავლებლის მიერ მოსწავლეთა გაკვეთილზე დასწრების ყოველდღიური აღრიცხვის წარმოებაზე –კლასის დამრიგებელი. სკოლის დირექტორი ვალდებულია განსაზღვროს უფლებამოსილი პირი, რომელიც მონიტორინგს გაუწევს კლასის დამრიგებელთა მიერ მოსწავლეების გაკვეთილებზე დასწრების აღრიცხვის კონტროლს. ასეთი უფლებამოსილი პირი შესაძლოა იყოს სკოლის დირექტორის მოადგილე;
3. ჟურნალის არასწორი წარმოება, მისი დაკარგვა/გაფუჭება, ფურცლის ამოხევა და ა. შ. წარმოადგენს დისციპლინურ გადაცდომას და სკოლის შინაგანაწესით განსაზღვრული დისციპლინური სახდელის გამოყენების საფუძველს;
4. დაუშვებელია ჟურნალის გატანა სკოლის ტერიტორიიდან, გარდა კანონმდებლობით გათვალისწინებული შემთხვევებისა;
5. კლასის დამრიგებელი ვალდებულია ყოველ თვიურად განსაზღვროს მოსწავლის საპატიო და არასაპატიო გაცდენები და უზრუნველყოს აღნიშნულის გამო მოსალოდნელი შედეგების თაობაზე მოსწავლის მშობლის დროული ინფორმირება;
6. კლასის დამრიგებელი ვალდებულია სასწავლო წლის დაწყებისთანავე უზრუნველყოს მოსწავლისა და მისი მშობლის ინფორმირება მოსწავლის მიერ გაკვეთილების გაცდენის შედეგად მოსალოდნელი სავარაუდო შედეგების შესახებ.
7. გაკვეთილზე მოსწავლეთა დასწრების აღრიცხვა ხდება გაკვეთილის დაწყებისთანავე და გაკვეთილზე მოსწავლის არყოფნის შემთხვევაში ჟურნალში საკლასო დავალების გრაფაში(„საკლ“) ფიქსირდება „არა“. საკლასო განაყოფისა და არჩევითი საგნების (თუ კლასის ნაწილი განსხვავებულ არჩევით საგანს სწავლობს) მასწავლებლები ვალდებულნი არიან,ინდივიდუალურად აწარმოონ გაკვეთილზე მოსწავლეთა დასწრების აღრიცხვა და შეფასებები და მონაცემები დღის ბოლოს გადაიტანონ ჟურნალში.
8. ჟურნალის ყოველი გვერდი უნდა დაინომროს და დამოწმდეს სკოლის ბეჭდით;
9. ჟურნალის გარეკანის შიდა მხარეს ხელი უნდა მოაწეროს სკოლის დირექტორმა შესაბამისი თარიღის მითითებით და დასვას სკოლის ბეჭედი;
მუხლი 57. არქივი
1. არქივის მუშაობის ძირითადი მიზანია საქმისწარმოებით დამთავრებული დოკუმენტების აღრიცხვა, დაცვა, საჭიროებისამებრ გამოყენება, საქმისწარმოების მიმდინარეობაზე კონტროლის ორგანიზება, შემოსული დოკუმენტების მკაცრი აღრიცხვა და კომპიუტერულ ბაზაში შეტანა.
2. 5 წლის შემდეგ საქმისწარმოების მასალები გადადის არქივში და ინახება 10 წელზე მეტი ვადით.

თავი IX. სწავლის საფასურის ოდენობისა და გადახდის პირობების განსაზღვრა. პლასტიკური ბარათები

მუხლი 58. სწავლის საფასური
1. სწავლის საფასური არის დადგენილი გადასახდელი, რომელსაც მოსწავლე/
მისი წარმომადგენელი იხდის შესაბამის საგანმანათლებლო პროგრამაზე სწავლისათვის.
2. სწავლის საფასურის გადახდის საფუძველია მოსწავლის სტატუსის მოპოვება.
3. მოსწავლის სტატუსის შეწყვეტისთანავე წყდება ხელშეკრულება.
4. სწავლების საფასურის ოდენობა განისაზღვრება დირექტორის ბრძანებით დამფუძნებელთან შეთანხმებით მომსახურების თვითღირებულებიდან და საბაზრო სიტუაციიდან გამომდინარე.
5. მოსწავლის მშობელთან/კანონიერ წარმომადგენელთან გაფორმებულ ხელშეკრულებაში ფინანსური ვალდებულებები განისაზღვრება ამ წესის შესაბამისად. ურთიერთშეთანხმებით შესაძლებელია მოსწავლეს დაუწესდეს განსაზღვრულ სწავლის საფასურისგან განსხვავებული ოდენობა;
6. დადგენილი სწავლების საფასური არ იცვლება მოცემულ საფეხურზე სწავლის მთელი პერიოდის განმავლობაში მათთვის ვისაც არ აქვს დარღვეული ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები.
7. სწავლების საფასური მცირდება 10 % -ით შემდეგ შემთხვევებში:
ა) თუ ერთი ოჯახიდან ერთდროულად სწავლობს ოჯახის ორი ან მეტი წევრი. ოჯახის წევრი განისაზღვრება საქართველოს საგადასახადო კოდექსის მიხედვით
ბ) თუ მოსწავლე არის თანამშრომლის (საშტატო პერსონალი) ან დამფუძნებელისა და მესაკუთრის ოჯახის წევრი.
გ) თუ საპატიო პრეზიდენტი და მესაკუთრე მიიღებენ პირად გადაწყვეტილებას.
დ) სწავლის წლიური საფასურის გადახდა მოხდება ერთდროულად სასწავლო წლის დაწყებამდე არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა.
ე) სწავლების საფასური მცირდება 5 % -ით თუ სწავლის წლიური საფასურის ნახევრის გადახდა მოხდება ერთდროულად სემესტრის დაწყებამდე არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა.
8. თუ პირს ეკუთვნის ერთდროულად რამოდენიმე შეღავათი, გამოიყენება მათ შორის უდიდესი.
9. შეღავათიანი სწავლის საფასური განისაზღვრება და ჩაიწერება ხელშეკრულებაში.
10. სწავლის საფასურის გადახდა ხდება უნაღდო ანგარისწორების ფორმით მომსახურე საბანკო დაწესებულებაში ან სწრაფი გადახდის აპარატის მეშვეობით
11. დასაშვებია სწავლის საფასურის გადახდა ფირმების, ორგანიზაცია-დაწესებულებების და ფიზიკური პირების მიერ.
12. სასწავლო წლის სწავლების საფასურის გადახდილ უნდა იქნას:
ა) არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა სასწავლო წლის დაწყებამდე, სასწავლო წლის სწავლების საფასურის ერთდროულად გადახდის შემთხვევაში
ბ) არაუგვიანეს 30 კალენდარული დღისა სემესტრის დაწყებამდე სასწავლო წლის სწავლების საფასურის ნახევრის ერთდროულად გადახდის შემთხვევაში
გ) არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღისა მომდევნო თვის დაწყებამდე სწავლების საფასურის ყოველთვიური გადახდის შემთხვევაში
13. სწავლის საფასურის გადახდის ვადის დარღვევას მოსდევს პირგასამტეხლოს დაკისრება გრაფიკით განსაზღვრული თანხის გადახდის ვადის ამოწურვის შემდეგი დღიდან 4 კვირის განმავლობაში ყოველი გადაცდენილი კვირის განმავლობაში წლიური გადასახადის 1% ოდენობით. პირგასამტეხლოს დაკისრება არის პირველი მხარის უფლება და არ წარმოადგენს მის ვალდებულებას;

14. სწავლის საფასურის (და შესაბამისად დარიცხული პირგასამტეხლოს) გადაუხდელობის შემთხვევაში მოსწავლე გაირიცხება სკოლიდან.
15. საკუთარი ინიციატივით სწავლის შეწყვეტის შემთხევაში, თუ განცხადება სწავლის შეწყვეტის შესახებ დაწერილია:
ა) სწავლის დაწყებამდე პერიოდში, მოსწავლეს (კანონიერი წარმომადგენელს) დაუბრუნდება გადახდილი სწავლის საფასურის 2/3.
ბ) სასწავლო წლის დაწყებიდან 2 კვირის განმავლობაში, უნაზღაურდება გადახდილი თანხის 1/3
გ) სასწავლო წლის დაწყებიდან 2 კვირის შემდეგ, გადასახადი არ უნაზღაურდება.
16. მოსწავლეს, რომელიც გაირიცხება სკოლიდან დისციპლინის დარღვევის გამო სწავლის საფასური არ დაუბრუნდება

მუხლი 59. პლასტიკური ბარათები
1. მოსწავლეთა კვების, სასკოლო ფორმითა და ნივთებით მოსწავლის უზრუნველყოფის ორგანიზებისათვის დირექცია უფლებამოსილია სკოლის ტერიტორიაზე სამოქმედოდ შემოიღოს პლასტიკური ბარათები, რომელსაც მოსწავლეები გამოიყენებენ მშობლის მიერ წინასწარ განსაზღვრული თანხობრივი ლიმიტის ფარგლებში.
2. ბარათზე შესაძლებელი უნდა იყოს ყოველდღიური ლიმიტების დაწესება, რაც საშუალებას აძლევს მშობელს განსაზღვროს მისი შვილის საკვებად და სხვა ხარჯებისთვის კუთვნილი ნებისმიერი ოდენობის თანხა. ეს სისტემა კომფორტულს გახდის მშობლის მიერ თანხის ყოველდღიური და მიზნობრივი ხარჯვის კონტროლს.
3. იმისათვის, რომ მოსწავლემ სკოლის ობიექტში (სასადილო, მაღაზია...) შეიძინოს მისთვის სასურველი მომსახურება/საქონელი, უნდა განახორციელოს შემდეგი მოქმედებები:
ა) სკოლის მოსწავლე მიდის ობიექტის თანამშრომელთან შესარჩევად;
ბ) გამყიდველი ტერმინალზე აკრეფს შერჩეული პროდუქტის ჯამურ ღირებულებას;
გ) მოსწავლე წამკითხველის ეკრანზე ნახავს თანხას და თუ ეთანხმება მიადებს თავის ბარათს;
გ) წარმატებული ოპერაციის შემთხვევაში გამყიდველი ღებულობს სიგნალს და გადასცემს პროდუქტს მოსწავლეს;
დ) წარმატებული ოპერაციის დასტურად შეინახავს ამობეჭდილ ჩეკს. ჩეკზე მოსწავლის ხელმოწერა საჭირო არაა;
4. მოსწავლის ბარათზე თანხის შევსება შეუძლია, როგორც მისი ოჯახის წევრს, ასევე სხვა ნებისმიერ პირს მომსახურე ბანკის ნებისმიერ ფილიალსა და სერვის ცენტრში, ასევე საქართველოს და მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან სტანდარტული ანგარიშზე ჩარიცხვის ოპერაციით. ანგარიშის შევსება ასევე შესაძლებელია ინტერნეტით და ჩასარიცხი აპარატით.
5. ,,ძირითადი ბარათის” მფლობელი (მშობელი/მეურვე) აწესებს ,,დამატებით ბარათზე” (მოსწავლის ბარათზე) დღიურ (კვირის, თვის და ა.შ) ხარჯვით ლიმიტს (ლიმიტი ეს არის თანხის ის ოდენობა, რომელიც უნდა გამოიყენოს მოსწავლემ სკოლაში).
6. სასურველი ლიმიტის შესახებ მშობელი/მეურვე უთითებს განაცხადში. ლიმიტით გათვალისწინებულ თანხაზე მეტის დახარჯვა ,,დამატებითი ბარათიდან” შეუძლებელია, იმის მიუხედავად, თუ რაოდენობის თანხაა ძირითად ბარათზე განთავსებული.
7. მოსწავლის ბარათის დაკარგვისას, მოსწავლემ დაუყოვნებლივ უნდა შეატყობინოს მშობელს და მიმართოს სკოლის პასუხისმგებელ პირს, რათა განხორციელდეს ბარათის დაბლოკვა მომსახურე ბანკის სატელეფონო ცენტრში ზარის განხორციელებით.ბარათის დაკარგვის შემთხვევაში მშობელი ავსებს განაცხადს
8. დაკარგული ბარათის აღდგენა ხორციელდება 3 სამუშაო დღის განმავლობაში. ბარათის დამზადების ფასი ავტომატურად გადაიხდება შესაბამისი საბარათე ანგარიშიდან.

თავი X. შინაგანაწესის გავრცელება და ცვლილებების შეტანის წესი

მუხლი 60. შინაგანაწესის გავრცელება
1. შინაგანაწესის დაცვა და შესრულება სავალდებულოა გიმნაზიის პერსონალის და ყველა მოსწავლისათვის.
2. შინაგანაწესის მოთხოვნები სრულად ვრცელდება მოსწავლეთა მშობლებსა და იმ პირებზე, რომლებიც სხვა სტატუსით იმყოფებიან სკოლის ტერიტორიაზე.
3. ნებისმიერი პირის სკოლაში დაშვებისას ივარაუდება, რომ ისინი ეთანხმებიან შინაგანაწესს. ასევე აღიარებენ, რომ მასში მოცემული დებულებები წინააღმდეგობაში არ მოდის გამოხატვის თავისუფლებასთან.
მუხლი 61. შინაგანაწესის ცვლილებების შეტანა
საკითხი შინაგანაწესში ცვლილებების შეტანის შესახებ შეიძლება დააყენოს პედაგოგიური საბჭოს წევრთა1/3-მა, დირექციამ ან დამფუძნებელმა წერილობით, დასაბუთებული არგუმენტების წარმოდგენის საფუძველზე.

21 აგვისტო, 2013 წ.
FaceBook Twitter Digg MySpace Delicious Google ელფოსტაბეჭდვა
ფოტოგალერეა
პრომო გალერეა
ჯიმშერ ღურწკაია - ჯიჯის დამფუძნებელი და მესაკუთრე
გმადლობთ, რომ დაინტერესდით ჯჯ-გიმნაზიით და ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერდს! ჩვენ კარგად გვესმის, თუ რაოდენ ძნელია მშობლისათვის შვილის განათლებასთან დაკავშირებით იმ გადაწყვეტილების მიღება, რომელმაც შესაძლოა მთელი ოჯახის მომავალი ბედი განსაზღვროს, ხოლო პედაგოგისთვის ისეთი სამსახურის პოვნა,სადაც შესაძლებელია სრული თვითრეალიზაცია და აღიარების მოპოვება. ვიმედოვნებთ, ვებ-გვერდი დაგეხმარებათ გიმნაზიის გაცნობასა და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღებაში.