მოსწავლეთა მიღება
მსურველები მიღებისას გადიან შემდეგ ეტაპებს:

  • წინასწარი რეგისტრაცია;
  • მოსწავლის მზაობის შემოწმება; 
    (მომსახურების საფასური - 25 ლარი, შემტანს უკან არ უბრუნდება)
  • საბუთების შემოტანა და სასწავლო წლის სწავლის საფასურის გადახდა;
  • გიმნაზიასთან საგანმანათლებლო მომსახურებაზე  ხელშეკრულების გაფორმება;
  • სასწავლო წელზე რეგისტრაცია;
მოსწავლე სასწავლებელში ჩაირიცხება შემოწმების წარმატებით გავლის შემთხვევაში, მას შემდეგ, რაც მოსწავლის მშობელი/მეურვე გააფორმებს ხელშეკრულებას სასწავლებლის დირექციასთან და წარმოადგენს ყველა საჭირო დოკუმენტს.
მიღების ვადებსა და პირობებს ადგენს გიმნაზიის დირექცია მოქმედი წესების შესაბამისად.


ბეჭდვა